VEJLAUGET MARIEVEJ af 16. april 1988.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6. september 2020 kl. 14.00 i nr. 7’s have – i smukt sensommervej og uden nedbør.

Deltagere:

Agi (11), Jesper (14), Robert og Ingerlis (11), Hans-Georg og Ruth (8.1) Lars (12), Nico (21), Dorte (16, 1), Henrik (24), Michael og Susanne (7) og Vibeke (18).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fortæller om seneste regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Der serveredes en virkelig god hvidvin fra Mosel - samt nøddeknas til de fremmødte medlemmer af vejlauget.

Ad punkt 1.

Formand Jesper Hjorth foreslog Michael som dirigent, hvilket vedtoges med applaus.

Dirigenten konstaterede, at såvel vedtægternes krav til tidspunkt og kravet til indkaldelsesvarsel var overholdt for denne (32.) generalforsamling i Vejlauget, og erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig.

Ad punkt 2.

Formanden berettede kort om årets gang på vejen:

I forbindelse med, at vores mangeårige, tidligere vejfælle, Peter Abelin, kunne fejre 85 års fødselsdag, har Vejlaugets bestyrelse, på vegne af vejens beboere, betænkt Peter med 3 gode flaske rødvin. Peter hat kvitteret med en takkeskrivelse i formandens postkasse (se vedhæftning).

Peters flotte vægmaleri ved P-pladsen er langsomt blevet delvist overgroet af efeu. En forespørgsel til en anlægsgartner udmøntedes i en temmelig astronomisk pris for fjernelse. Robert fra bestyrelsen tog derfor kontakt til tandlæge Jens Bjerregaard på Carolinevej som reelt ejer væggen. Han drog derpå omsorg for fjerne bevoksningen. Formanden påtænker at byde tandlægen på middag på Hellerup sejlklubs restaurant som tak for indsatsen.

En tilbagemelding fra TDC Fiber / YouSee tyder på, at de nye fiberkabler først vil være i drift primo december – eller måske endda senere.

På baggrund af denne oplysning udspandt der sig en engageret debat om fibers tekniske muligheder og om kvaliteten af de af TDC’s underentreprenør Constructel´s arbejde på de enkelte ejendomme.

Det er bestyrelsens opfattelse, at kommunens Park- og Vej afdeling har udviklet sig til en ganske god samarbejdspartner.

Stigeløsningen ved Marievejs strand fungerer tilfredsstillende. (Koden til låsen er ”1988”).

Forespurgt herom bemærkede formanden, at medlemskab af Vejlauget er frivilligt, men at alle bør bidrage til fællesskabet.

Formanden bemærkede i øvrigt , at han fandt, at vi har et fornuftigt sammenhold på vejen.

Beretningen gav anledning til debat om følgende:

Det er vigtigt, at havefester varsles på Vejlaugets Facebook side og helst også direkte til alle via e-mail, da ikke alle er brugere af Facebook.

Hvis man synes, at en evt. fest er alt for støjende og / eller for langvarig, bør man tage direkte kontakt og ikke belemre politiet med problemet. De har rigeligt at se til i øvrigt.

I sommertiden kan det være noget vanskeligt at holde vejenden fri for papir og pizzabakker. Dette til trods for en regelmæssig morgenrensning fra kommunen. Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte kommunen om der findes mere fuglesikre alternativer til de nuværende 2 affaldsspande.

Bestyrelsen blev også opfordret til at forespørge kommunen om, hvorvidt der er en fast plan for fejemaskinens indsats på Marievej. Dette for at kunne opfordre vejens beboere til, så vidt muligt, at undlade parkering på vejen, når fejemaskinen dukker op.

Ad punkt 3.

Da kasserer Peter måtte melde afbud på grund af rygsmerter, fremlagde formanden det af Vejlaugets revisor Nico Schou gennemsete og godkendte regnskab og glædede sig over, at vejlauget er solidt økonomisk polstret. Kassebeholdningen andrager pr. 20.08.2020 kr. 9.275,81.

Formanden opfordrede alle husstande til at betale kontingent.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 4.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra Vejlaugets medlemmer.

Ad punkt 5.

Kontingentet for 2020 fastsattes enstemmigt til uforandret 150 kr. pr. husstand.

Ad punkt 6.

Bestyrelsen genvalgtes. Dvs. Jesper Hjorth, Robert Larsen, Michael Amstrup, Peter Fuglsang Madsen og Hans-Georg Nielsen.

Ad Punkt 7.

Da Nico Schou oplyste, at han efter 1 år på posten fandt at han burde give stafetten videre, valgtes Dorte Busch med applaus som vejlaugets nye revisor.

Ad Punkt 8.

Generalforsamling besluttede at satse på en vejfest ( ved vejenden og evt. med telt) i august 2021. Gerne i forbindelse med loppemarkedet.

Formanden takkede for fremmødet, en god debat samt dirigenten for indsatsen. Dirigenten hævede derefter generalforsamlingen.

Marievej, den 6. september 2020

Referat af Hans-Georg Nielsen

Husk nu kontingentet: Vejlaugets konto er Nordea 0111 0166 286816

Bedste hilsner,

Jesper Hjorth

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEJLAUGET MARIEVEJ af 16. april 1988.

Referat af den ordinære generalforsamling den 8. september 2019 kl. 14.00 hos formanden i nr. 14.

Deltagere:

Karen (13), Agi (11), Jesper (14), Peter (6), Robert og Ingerlis (11), Hans-Georg (8.1), Ellis (8), Lars  (12) og Camilla (10.1), Nico Schou (21), Brandon Mc Kenna (16, st), Dorte (16, 1), Nete & Lars (17, 1.)

Afbud fra: Michael (7), Ruth og Bo (9), Claus og Anne-Mette (10,2.) og John og Tina (21.1).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2.a. Indlæg fra forebyggelsesekspert Allan Ulvskov Nielsen fra ”Bo Trygt”.

2.b. Formandens beretning

3. Kassereren fortæller om seneste regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt 

Der serveredes sædvanen tro champagne samt nøddeknas til de fremmødte medlemmer af vejlauget. 

Ad punkt 1.

Formand Jesper Hjorth foreslog Hans-Georg Nielsen som dirigent, hvilket vedtoges.

Dirigenten konstaterede, at såvel vedtægternes krav til tidspunkt og kravet til indkaldelsesvarsel var ganske overholdt for denne 31. generalforsamling i Vejlauget og erklærede på denne baggrund generalforsamlingen for lovlig.

Dirigenten bemærkede, at Marievej nu har nået sit 127. år (Læs evt. Festskriftet fra 1992 som ligger på Vejlaugets hjemmeside www.marievej.dk) og gav herefter ordet til formanden.

Ad punkt 2.

Formanden introducerede kort forebyggelsesekspert Allan Ulvskov Nielsen fra ”Bo Trygt” som holdt et instruktivt foredrag om sikring af boligen.

Det bedste sikringsmiddel er, understregede eksperten, tilslutning nabohjælp og et godt vejfælleskab. Læs evt. mere på https://nabohjaelp.botrygt.dk/ 

Formanden takkede for indlægget og overrakte foredragsholderen en god flaske for indsatsen.

 Formanden berettede herefter kort om årets gang på vejen.

Rødtjørnen ved Sydbank overlevede, trods kommunens ekstraordinære vanding, ikke sidste års tørke. Kommunen har lovet, at en ny tjørn plantes snarest.

Formanden fandt vejens p-forhold generelt ok men nævnte den hyppige uhensigtsmæssige standsning (maksimalt 3 min.) på vejen ud for Danske Bank mm.

Vejen har fået nye beboere i nr. 10 a og desuden er beboerne i nr. 17 vendt tilbage efter vandskaden.

Årets loppemarked blev afholdt både lørdag 17 august og lørdag 24 august, da vejrguderne ikke just tilsmilede os på førstnævnte dato.

 Bestyrelsen deltog i borgermødet på rådhuset vedr. Blackstones planer for Marievej nr. 2 og 4a. Fjernelse af dækningsgrav og nr. 4a samt opførelse af ejendom i flere etager. Bestyrelsen påpegede det uhensigtsmæssige i en af Blackstones ønsket forhøjelse af bebyggelsesprocenten og tilskrev efterfølgende kommunens økonomiudvalg herom. Økonomiudvalget tiltrådte Vejlaugets indsigelser og projek-tet blev afvist.

Formanden oplyste, at han på bestyrelsens vegne har støttet indsigelserne mod den foreslåede renovering og delvis udvidelse af bebyggelsen ved Hellerup Havn. Han var ikke bekendt med sagens videre forløb. Mere om projektet på https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Aktuelle-h%c3%b8ringer/Lokalplanforslag-369-Hellerup-Havn-kmpt-13?fbclid=IwAR1upPmklStAWoKOkR-mwTN8o9CDb4pnwek8kq3EVrirT_-6S3fZk_RuOoI

Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger:

Vedrørende henstilling af biler på ”den lige side” ved DB foresloges det at bede kommunen at indskærpe 10 m grænsen samt at opsætte skilt med forbud mod såvel parkering som standsning.

Robert efterlyste opsatte skilte vedr. loppemarkedet.

Effekten af den opsatte aflåste stige drøftedes. Den aflåste stige hindrer næppe mange badende udefra, men det besluttedes at fastholde stigen alligevel. Vi kan så evaluere sagen til næste års generalforsamling.

Formanden oplyste, at Ruth fra nr. 9 har foreslået at overveje en fælles sneryd-ningsordning. Det besluttedes at bestyrelsen ser nærmere på mulighederne for noget sådant.

Adspurgt vedr. belægningen på Carolinevej kunne formanden oplyse, at der ifølge kommunen vil blive lagt nyt slidlag – og nye bump – før nytår.

Nico Schou kunne berette fra et stormfuldt borgermøde i august om renoveringen og udvidelse af bygningerne ved Hellerup Havn. Der var faldet hårde ord mellem borgmesteren og repræsentanter for protestgruppen. Det var Nicos opfattelse at protesterne vil blive afvist af kommunen. Mere information og mulighed for at underskrive her: https://www.wechange.dk/indsamling/hellerup-havn-en-helhedslsning-nskes-lokalplan-369-660/    

Ad punkt 3.

Kasserer Peter Fuglsang Madsen fremlagde det af Vejlaugets revisor Karen Munch gennemsete og godkendte regnskab. Kassereren glædede sig over at vejlauget er solidt polstret. Kassebeholdningen andrager pr. 3.9.2019 kr. 8.555,44

Kassereren opfordrede i øvrigt alle som endnu ikke har fået det gjort, til at indbetale kontingent 2018 og 2019 til Vejlaugets bankkonto (se nedenfor).

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 4.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra Vejlaugets medlemmer.

Ad punkt 5.

Kontingentet for 2018 fastsattes enstemmigt til uforandret 150 kr. pr. husstand.

Ad punkt 6.

Bestyrelsen genvalgtes. Dvs. Jesper Hjorth, Robert Larsen, Michael Amstrup, Peter Fuglsang Madsen og Hans-Georg Nielsen.

Ad Punkt 7.

Formanden takkede Karen Munch for indsatsen som Vejlaugets revisor gennem mange år, overrakte en god flaske og bad Karen viderebringe en tak til ægtefællen Svend - Aage Munch, som Karen i sin afløste som revisor.

Nico Schou valgtes med applaus som vejlaugets nye revisor.

Ad Punkt 8.

Formanden takkede for det ret fine fremmøde, en god debat samt dirigenten. Dirigenten hævede derefter generalforsamlingen.
 

Marievej, den 10. september 2019

Referat af Hans-Georg Nielsen

 

Husk nu kontingentet: Vejlaugets konto er Nordea 0111 0166 286816

Bedste hilsner,

 

Jesper Hjorth

Marievej 14

2900 Hellerup

+45 40 21 32 68

jesper.hjorth@gmail.com

 


 

 

VEJLAUGET MARIEVEJ af 16. april 1988.

Referat af den ordinære generalforsamling den 7. juli 2018 kl. 10.00 på nr. 14.

Deltagere:

Henrik og Helene (19), Dorte og Chresten (16), Karen (13), Claus og Anne-Mette (10A), Agi (11), Jesper og Maria (14), Jacob (19), Peter (15), Peter (6), Robert og Ingerlis (11), Hans-Georg og Ruth (8), Mads og Terese (23), Lars og Berit (12) og Charlotte (10).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning

3. Kassereren fortæller om seneste regnskab

4. Indkomne forslag behandles

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt 

Ad punkt 1.

Formand Jesper Hjorth foreslog Hans-Georg Nielsen, hvilket vedtoges.

Der gennemførtes en kort præsentation af deltagerne.

Dirigenten konstaterede, at såvel vedtægternes krav til tidspunkt og kravet til indkaldelsesvarsel ikke var ganske overholdt for denne 30. generalforsamling i vejlauget. Han oplyste dog, at dette er i overensstemmelse med vejlaugets praksis og erklærede på denne baggrund generalforsamlingen for lovlig. Dette accepteredes af alle fremmødte.

Dirigenten overbragte en hilsen fra Anna og Peter Abelin (fornyligt fraflyttet nr. 15. efter ca. 50 år på Marievej) og gav herefter ordet til formanden.

Ad punkt 2.

Formanden berettede kort om årets gang på vejen. Vejen, herunder slidlaget, er i god stand. Træerne ved bankerne klarer sig fint, om end hvidtjørnen er udfordret af ”tørken”.

Årets loppemarked er i samarbejde med Carolinevej flyttet til 4. lørdag i august (dvs. 25. august 2018) på grund af de forestående vejarbejder på Carolinevej. Vi må imødese mere trafik og parkering i de ca. 4 måneder arbejdet med udlægning af nye regnvandsledninger inklusive en pumpestation forventes at tage. 

P-pladsen på Marievej er udlagt til base for arbejderne på Carolinevej. Vi kan så glæde os over, at en renoveret Carolinevej med nyt slidlag og nye bump vil aflaste Marievej trafikalt.

Formanden foreslog, at vi først gennemfører den formelle del af generalforsamlin-gen, og at man derefter drøfter de opståede stige- og afskærmningsudfordringer mm for enden af vejen. Dette vedtoges.

Drøftelsen af beretningen gav især anledning til overvejelser vedrørende den manglende mulighed for at svinge til venstre ved Strandvejen. Formanden oplyste, at GK tidligere har afvist at ændre dette, men sagde, at vi kan prøve igen baseret på den ekstraordinære situation pga den midlertidige lukning af Carolinevej.

Flere deltagere gav udtryk for vigtigheden af at man støtter op om vejen og hinan-den. Formanden opfordrer alle til at tilslutte sig Nabohjælp - ordningen (gratis) - så vi passe på hinandens huse under ferie m.v.

Ad punkt 3.

Kasserer Peter Fuglsang Madsen fremlagde det af Vejlaugets revisor Karen Munch gennemsete og godkendte regnskab. Kassereren glædede sig over at vejlauget er solidt polstret og opfordrede i øvrigt alle som endnu ikke har fået det gjort, til at indbetale kontingent for 2017 og 2018 til vejlaugets bankkonto (se nedenfor).

Ingerlis bemærkede, at man burde overveje, hvad de opsparede midler kunne bruges til. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 4.

Dirigenten oplyste, at der ikke er indkommet forslag fra vejlaugets medlemmer.

Ad punkt 5.

Kontingentet for 2018 fastsattes enstemmigt til uforandret 150 kr. pr. husstand.

Ad punkt 6.

Bestyrelsen genvalgtes. Dvs. Jesper Hjorth, Robert Larsen, Michael Amstrup, Peter Fuglsang Madsen og Hans-Georg Nielsen.

Ad Punkt 7.

Karen Munch genvalgtes med applaus som vejlaugets revisor.

Ad Punkt 8.

Formanden orienterede om sine drøftelser som formand af vejlauget med ejerne af nr. 24 og nr. 23 som sammen med ejeren af Frederikkevej 23 har sendt en klage til GK foranlediget af kommunens tilladelse til vejlauget til at montere 3 bøjletrin på østsiden af muren ved vejenden.

Mads fortalte om baggrunden for klagen. Han bemærkede, at det er klagernes opfattelse, at situationen for enden af vejen var blevet forværret efter at de tre trin var sat op. Der var problemer, sagde Mads, med støj, bål, indkig på grunden, spiritus og stoffer op til et par aftener om ugen specielt under denne sommers gode vejrforhold. Disse problemer har dog også eksisteret inden montering af bøjletrinnene.

Flere deltagere satte spørgsmålstegn ved, om de tre trin kunne være årsag til de af Mads nævnte forhold.

Efter drøftelse enedes man om, at de tre trin snarest erstattes af en let aluminiumsstige, som hænges vandret på muren til nr. 23 ved vejenden og sikres  

med en solid kodelås, som kun beboerne på Marievej har koden til. Brugere af stigen skal så efter hvert brug sætte stigen på plads på muren igen.

Berit fortalte om sine erfaringer på en nordligere sundvej ved Sigridsvej. De tre trin er ikke problemet. Det der er vigtigt er, at alle vejens beboere holder øje med forholdene, herunder især, at strandarealet bruges og holdes i god stand.

Formanden roste ”Strandlaugets” (initieret af Jacob og Berit) tangfjernelsesinitiativ og oplyste at GK i sommerperioden nærmest dagligt tømmer affaldsspande og rengør arealerne for enden af sundvejene. Berit oplyste, at GK støtter initiativet ved at bortkøre samlet tang og affald.

Herefter drøftedes de af ejerne af nr. 23 og 24 etablerede afskærmninger ved vejenden. Der var enighed om, at trivslen på vejen afhænger af, at der tages gensidigt hensyn. Der var forståelse for Tereses og Mads ønske om at undgå gener fra udefrakommende benyttere af strandarealet. Samtidigt var der enighed om, at udsigtsforholdene ved vejenden ikke må forringes.

Efter drøftelse af forskellige løsningsmuligheder besluttedes det at fortsætte overvejelserne on location.

Dirigenten omtalte Vejlaugets 100 års festskrift fra 1992, som trænger til en opdatering og efterlyste historieinteresserede til en ”forskningsgruppe”. Kassereren oplyste, at der allerede forligger et vist ubrugt materiale.  Festskriftet fra 1992 ligger på Vejlaugets hjemmeside www.marievej.dk.

Formanden takkede for det fine fremmøde samt den gode tone, og dirigenten hævede denne del af generalforsamlingen.

De fleste mødedeltagere samledes lidt senere ved vejenden og fortsatte diskussio-nen om udsigtsforholdene.

Lovligheden af forholdene på og ved strandarealet samt forskellige løsningsforslag drøftedes.

Man enedes herefter om følgende: Mads lovede at sørge for, at der straks bortskæres 40 – 50 cm lodret af afskærmningens østende, således at afskærmningen bringes til at flugte med udhængets yderkant. Mads sørger desuden snarest muligt for, at udhænget på muren vinkles mod nord ved at den nærmeste jerndrager fjernes. 

Dette vil forbedre udsigtsforholdene, samtidigt med at ”adgangen” til nr. 23 via vejenden vanskeliggøres yderligere. 

Da Henrik, ejeren af no. 24, ikke deltog i generalforsamlingen, blev der ikke taget stilling til den nyligt på nr. 24 anbragte, væsentlig større end tidligere, afskærmning. 

Marievej, den 9. juli 2018

Referat af Hans-Georg Nielsen

Husk kontingentet: Vejlaugets konto er Nordea 0111 0166 286816

Retur til startsideIndledning:

Marievej er faktisk noget helt specielt. Marievej er, når man kommer fra København, en af de første 

sundveje i Hellerup og har derfor altid ligget på grænsen mellem København og de fine kvarterer.

Marievej har på den måde det hele. Marievej er ret usnobbet og i høj grad sit værd bevidst. Marievej er
knap 250 meter lang fra Strandvejen til Øresund, men en tur op eller ned ad vejen kan blive langvarig.
Man møder næsten altid en beboer, man kender.

Marievej voksede hurtigt frem for 110 år siden, da borgerskabet og udstykkerne rykkede mod nord,
men vejen er egentligt ganske uforandret. Vi har altid ligget lidt i skyggen af Tuborg. Vores store nabo 
i syd er nu, i løbet af få år, skiftet fra industrialder til IT tid. Men Marievej vil næppe ændres af den grund. 
Måske får ejendommenes pris et nøk opad, men det vil vi nok også overleve.

Der bor omkring 50 familier på Marievej. Der er god opbakning til Vejlauget. Vejlauget Marievej skal 
skabe sammenhold på vejen. Sammenhold er vigtigt. 
Det giver mulighed for at vi kan bevare Marievej som vi godt kan lide den.

Hjemmesiden giver et overblik over vores vej, dens historie, dens beboere og deres fælles initiativer.

Bestyrelsen

  
 


Vedtægter for VEJLAUGET MARIEVEJ af 16. april 1988


1.

Laugets formål er at samle alle beboerne på Marievej, Hellerup, i alle spørgsmål af fælles interesse. 

2. 
Som medlemmer af lauget kan optages alle husstande med fast bopæl på Marievej, d.v.s. ejere samt lejere med kontakt på en selvstændig lejlighed. 

3. 
Laugets daglige forretninger varetages af en bestyrelse på fire medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen vælger formand og kasserer af sin midte. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsudvalg. Foreningen tegnes af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem.

4.

Laugets generalforsamling afholdes hvert år i maj eller september måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med oplysning om at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Indkaldelsen skal endvidere indeholde mindst følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 

  2. Bestyrelsens beretning 

  3. Aflæggelse af regnskab 

  4. Indkomne forslag 

  5. Fastsættelse af kontingent 

  6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant 

  7. Valg af revisor 

5.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af bestyrelsen når mindst 10 husstande ønsker det. 

Indkaldelsesvarslet skal være mindst 7 dage.

6.

Bestyrelsen kan indkalde til vejmøde når der foreligger spørgsmål som kræver en drøftelse mellem vejens beboere. 

7. 
Kontingent til lauget fastsættes pr. husstand på den årlige generalforsamling.Laugets regnskabsår er kalenderåret. 
 

8.

Alle beslutninger i lauget træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. 

Dog kan ¼ af de fremmødte husstande altid kræve en beslutning udsat til et nyt møde afholdes, på hvilket møde en beslutning 
en beslutning endelig kan træffes. 

9.

For laugets forpligtigelser hæfter alene laugets formue. 

10. 
Ved opløsning af lauget skal eventuelle midler deles mellem de på dette tidspunkt værende medlemmer af lauget. 

11. 
Udmeldelse af lauget kan ske til et regnskabsårs udgang ligesom medlemskabet ophører ved fraflytning. 

Disse vedtægter vedtoges på laugets stiftende gereralforsamling lørdag den 16. april 1988.


 
 

Bestyrelsen: 
 

Elisabeth Bonne         Hans-Georg Nielsen 
 

Ellis Schjerning           Hugh Tucker
 
 


Bestyrelsen pr. 04.09.2011   Valgt på Generalforsamlingen den 04.09.2011

Navn Adresse Telefonnummer E-mailadresse
Jesper Hjorth
(Formand)
Marievej 14 39621992 jesper.hjorth@gmail.com
Michael Amstrup  Marievej 7 39616505
mca@rl.dk
 
Peter Fuglsang- Madsen
(Kasserer)
Marievej 6,1 39627534 pfm@post.tele.dk
Robert  Larsen Marievej 11,1  39613500 robertlarsen@ofir.dk
Hans-Georg Nielsen  Marievej 8,1 39620090 hgn@tdcadsl.dkI. Gittes kartoffelsalat
II. Ruths Vejfestkage
 

Gittes kartoffelsalat– efterspurgt af flere – kilden er et meget gammelt nummer af Alt for Damerne – og til festen udelod jeg blegselleri (Peter hader inderligt den grøntsag!) – i øvrigt forholder jeg mig ”kunstnerisk” til forholdene i opskriften – tilsætter gerne mere hvidløg, sennep og urter. Men hér er originalen til ca. 4 pers.:
500-600 g. kolde, kogte kartofler i skiver
2-3 stilke fint  snittede blegselleri

Salatsaucen af:
100 g. mayonnaise
2 dl. creme fraiche
1 ½  dl. ymer
salt, peber og en spsk. fransk sennep
1 - ½ spsk citronsaft
1-2 fd knust hvidløg

1 bdt. fint klippet purløg
1. bdt. fint klippet persille
3 spsk. kapers
(gem lidt af det hakkede kryddergrønt til at pynte den færdige salat med).

Til salatsaucen røres mayonnaise, creme fraiche og ymer sammen og smages til med salt,
 peber, sennep, citronsaft og knust hvidløg. Kom løg og kryddergrønt i
og bland kartoffelskiver og snittet blegselleri i.
Drys den færdige kartoffelsalat med kryddergrønt
og kapers og sæt den koldt, til den serveres.

Mange hilsner
fra
Gitte
Marievej nr. 6

Ruths Vejfestkage

På utallige opfordringer bringer jeg hermed min opskrift på kagen, der senest blev serveret til sommerfesten på Marievej den 16. juni 2001.

Opskriften er beregnet til ca. 50 personer, hvilket svarer til 5 springforme, eller, hvis man ikke har så mange, 1 stor bradepande + 2 springforme.

Nøddebunde
500 g hasselnøddekerner

5 dl sukker
10 æggehvider

Æggehviderne piskes meget stive. Nøddekerner og sukker blendes sammen og vendes forsigtigt i æggehviderne. Dejen fordeles i velsmurte, raspdryssede forme og bages i ca. 30 min. ved 175°.

Når bundene er let afkølede, overtrækkes de med 3-500 g smeltet chokolade.

Fromagecreme
10 blade husblas

10 spsk. portvin (godt 1 dl)

10 æggeblommer (hvis man ikke har høns i baghaven, bør man måske bruge pasteuriserede æggeblommer)

10 spsk. sukker

5 tsk. vanillesukker (eller endnu bedre, korn fra 4-5 hele vanillestænger)

12-15 dl piskefløde
 

Husblas opblødes i koldt vand i 5-10 min. Æggeblommer, sukker og vanille piskes grundigt sammen, og fløden piskes stiv. Derefter smeltes husblasen i vandbad med det vand, der hænger ved. Portvin tilsættes, og blandingen afkøles, til den begynder at stivne let, hvorefter den piskes i æggeblandingen i en tynd stråle. Flødeskummet vendes forsigtigt i æggemassen.

Når cremen begynder at stivne, fordeles den over bundene i et jævnt lag, og kagerne sættes i køleskabet.

Bundene og cremen kan med fordel laves dagen før kagen skal spises.

Når cremen er stivnet, dækkes kagerne med jordbær eller anden frugt (f.eks. flåede ferskner og vindruer).

Gelé
6 dl vand, ½ kg sukker og ca. 2 dl citronsaft koges sammen, til sukkeret er smeltet. Gryden tages af ilden, og 12 blade opblødt husblas tilsættes. Derefter afkøles geléen, til den begynder at stivne (det tager længere tid, end man tror). Det er vigtigt, at geléen har den rigtige konsistens, den må hverken være for tynd eller for stiv, før den fordeles over frugten med en ske i et jævnt lag.

Med venlig hilsen
 

Ruth fra Marievej nr. 8 Retur til startside
 


Loppen:
Alle på Marievej opfordres til at komme med "ting" til dette elektroniske loppemarket, og ellers kan  Marievejavisen
ved bunkeren også benyttes.
 

Foreløbig kan man kun via mail eller besked på anden måde til formanden jesper.hjorth@gmail.com
eller til webmaster pfm@post.tele.dk få sat noget til salg på siden !
 
 Referat af generalforsamlingen lørdag den 07. 09. 2002 kl. 16.00.

Generalforsamlingen holdtes i solrigt og varmt sensommervejr med et, omstændighederne taget i betragtning, pænt fremmøde i teltet til aftenens vejfest ved vejenden. Formanden havde sørget for udmærkede drikkevarer.

Deltagere: Jakob Dynnes Hansen, Peder Olesen Larsen, Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen(referent), Anna Abelin, Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Gitte Rosenø, Finn Ursing Knudsen, Svend-Aage Munch, Steen B. Hansen, Elin Sækes, Kirsten Christensen, Charlotte Askerud, Nené Barnekow og Steffen Schou-Jensen.
 

(Fodboldlandskampen mellem Norge og Danmark startede i TV kl. 16.00 og endte lidt skuffende med resultatet 2-2).

1. Valg af dirigent:
Som dirigent valgtes med applaus Finn Ursing Knudsen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet om end han savnede en datering af indkaldelsen. Han bemærkede desuden, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne burde have været holdt i maj måned, men at der jo ikke var indsigelser, og at man derfor - som sidste år - kunne gennemføre generalforsamlingen.

2.  Bestyrelsens beretning:
Formanden, Anna Abelin, aflagde årets beretning. Der er i årets løb holdt fastelavnsfest. De voksnes tønde var for svag. Der er aftalt mulighed for deltagelse på Carolinevejs loppemarked og der holdes i dag vejfest. Vejfesten og fastelavnsfesten bør blive en fast tradition. Vi har fået vejenden tilbage efter at byggecontainerne langt om længe er fjernet. Containeren ved nr. 23 fjernedes efter henvendelse til kommunen. Kommunen har som ønsket monteret steler ved vejenden og det er af kommunen og NESA lovet, at belysningen udskiftes med ny lyskilde med hvidt lys inden for en måned fra dato.

Hans-Georg Nielsen foreslog, at man bør arbejde på, at vejen får status som privat vej. Kun på denne måde kan vejens beboere langsigtet sikre sig optimal indflydelse på vejens udvikling. Fordele og ulemper ved en privatisering drøftedes.

 Bestyrelsen bemyndigedes til at vurdere mulighederne nærmere.
 

3. Aflæggelse af regnskab:
Kasserer Peter Fuglsang-Madsen aflagde årets regnskab. Regnskabet er revideret af Svend Aage Munch. Regnskabet omdeltes. Vejlaugets formue er igen brugt på årets arrangementer. Der er pr. 29.08.2002 kr. 336,35 i kassen. Fester bør være selvfinansierende.

 Regnskabet godkendtes.
 

4.  Indkomne forslag:
Formanden havde efter samtale med Charlotte Askerud sat muligheden for en badebro på dagsordenen.

Formanden oplyste, at Finn Ursing Knudsen har nyheder. Finn oplyste, at han har talt med formanden for beboerforeningen på Tuborg Nord, Peter Tendal. Denne har oplyst, at man har fået Carlsbergs accept på en permanent badebro ud i bugten fra Tuborgmolen. Også amt og kommune er efter det oplyste velvillige. Der satses på en privat bro med nøgle. Opførelse formentlig forår 2003. Man tilbyder beboerne på Marievej og Carolinevej at tilslutte sig mod betaling af 300 kr. plus depositum for nøgle pr. husstand pr. år.

Generalforsamlingen drøftede tilbudet. Holdningen var meget positiv og bestyrelsen bemyndigedes til straks at optage drøftelse om en tilslutning til samarbejde omkring  projektet.
 

5.  Fastlæggelse af kontingent:
Kontingentet for år 2003 fastlagdes efter debat til 100 kr.
 

6.  Valg af bestyrelse:
Til bestyrelsen genvalgtes med applaus Jakob Dynnes Hansen (21), Hans-Georg Nielsen (8), Anna Abelin (15), Peter Fuglsang-Madsen (6) Peder Olesen-Larsen (10) og Steen B. Hansen (3).
 

7. Valg af revisor:
 Svend Aage Munch(13) genvalgtes igen traditionen tro med applaus.
 

8. Eventuelt, hvor følgende drøftedes:
Steffen Schou-Jensen rejste, da han ikke havde deltaget på sidste års generalforsamling, spørgsmålet om den tiltagende trafik på vejen samt den hurtige kørsel. Formanden oplyste, at bump er meget dyre og at kommunen ikke bidrager økonomisk. Svend-Aage Munch forslog slalomordning i stedet for bump.

Nené Barnekow fandt en brostensløsning bedre.

Jakob Dynnes Hansen foreslog et spørgeskema omdeles  til alle beboere om deres syn på behovet for hastigheds-begrænsning på vejen. Forslaget blev vedtaget.

Peder Olesen Larsen rejste spørgsmålet om den tiltagende parkering på vejen.

Kassereren oplyste på forespørgsel, at organisationsgraden især er god  blandt villabeboerne.

Forsamlingen udtalte en tak til formanden for årets indsats.

Dirigenten takkede herefter de fremmødte for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for et vel udført hverv, og forsamlingen gik kl. 16.55 hjem for at klæde om til aftenens vejfest som startede kl. 18.00.
 

Ref. H-GN
 
 

Støt dit vejlaug – det er altid på vagt og det støtter dermed din vej og dig.
 


Håndværkerlisten:

Dette er en liste over håndværkere, som har udført arbejde på Marievej
og som bestyrelsen kan anbefale!

NYT

FD tømrer entreprise

Ved Steen Friis Tømrermester

Firmaet bag vores nye skur Kan kun anbefales: Flot og utrolig hurtigt arbejde, rimelige priser og rigtig hyggelige håndværkere.
Det har været fire fine dage.

Tlf.  27591493 Hjemmeside:  http://www.tømrer-entreprise.dk/

Se også link til  Facebook!

Mange hilsner fra Peter og Gitte Marievej 6.  Dato. 5.7.2014

Tømrermester Henrik Ehrenreich til Vejlaugets håndværkerliste.
det sker med vores bedste anbefaling.Tømrermester Henrik Ehrenreich aps
Mothsvej 16B, 2840 Holte, 
Telefon 45 80 05 54   Telefax 45 80 05 94
h.ehrenreich@mail.tele.dk 

www.ehreneichbyg.dk


 Gulvafhøvling/gulvlægning
Trægulvcenteret Strandvejen 68B     Telefon: 39 40 09 29 Mobil: 40 95 71 17 (Carsten)
 

Maler Ole Poulsen                              Telefon: 56 71 61 29 Mobil: 20 23 15 26

Tømrer Tim v/Tim Christoffersen      Mobiltelefon  40 55 16 36
Egebjerg Alle 12
2900 Hellerup


 
Ventilation & VVS                              Telefon: 39655368/40517130     Opdateret pr. 31.05.2005
Jærgersvinget 6,
2820 Gentofte

 

Murermestrene                                   Tlf. 40592036  fax 4821 9144
Kristensen og Petersen aps
Solvej 36,  3330 Gørløse
Dygtige og ordholdende.
Speciale i badeværelser.
 

Snedker/Tømrer Keld Poulsen           Telefon: 32 94 66 86 Mobil: 40 46 06 86

Vognmand Jesper Gorm                     Telefon: Mobil: 40 30 20 18

  

GENERALFORSAMLING lørdag d. 7 juli kl 10 i haven til Marievej nr 14

Kære alle,

Undskyld den sene invitation - men vi mener i bestyrelsen for Vejlauget Marievej, at vi snarest bør mødes allesammen for at få diskuteret et meget aktuelt emne, nemlig vort lille strandstykke for enden af Marievej. På mødet deltager bl.a. vore naboer for enden af vejen, som vil fortælle om deres oplevelser af, hvad der mere præcist foregår på pladsen ved kystmuren.

Vi vil således bruge dette møde til - i plenum - at udveksle synspunkter om livet på Marievej, bl.a. vores nye “badestige”, om hvilken vi er nået til enighed om en god fremtid løsning.

Samtidig - for nu at bruge tiden fornuftigt - afholder vi årets GENERALFORSAMLING i Vejlauget Marievej med følgende DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fortæller om seneste regnskab

4. Indkomne forslag behandles (bedes fremsendt til undertegnede senest 1 juli)

5. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen forslår uændret, 150 kr. årligt

6. Valg af bestyrelse (alle er villige til genvalg)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

RSVP, tak - send en mail retur til afsenderen af denne mail (d.v.s. undertegnede) senest søndag d. 1 juli, så er du/I med på løjerne.

HUSK at medbringe det årlige kontingent (kr 150 kontant) eller overfør til kontonr. nedenfor - så bliver vor kasserer, Herr Peter F Madsen i nr 6, meget glad!

Husk at sende meddelelse om evt. manglende, nye eller ændrede email adresser på beboere til kassereren, Peter Fuglsang-Madsen (nr 6) på:pfm@post.tele.dkBedste hilsner - og beklager den sene invitation - på Vejlauget's vegne

Jesper i nr 14 (formand) (jesper.hjorth@gmail.com)PS Skulle nogle have glemt at betale 2017 kontingent - kom glad; kasseren modtager med glæde 150 kr. på vejlaugets Nordea konto: 0111 0166 286816

 

 


VEJLAUGET MARIEVEJ af 16.4.1988

Referat af den ordinære generalforsamling i Vejlauget Marievej

afholdt den søndag 10 september  2017, kl. 15 hos formanden på Marievej 14.

Deltagere: Angivet med husnr.: 6, 11, 12, 13, 7, 21, 10, 10A, 15, 14, 19, 16 og 20. Vi begyndte kl 15 på terrassen i nr 14 - i skønt sensommervejr, bestilt til lejligheden af bestyrelsen. Vi nød vanen tro et glas champagne og lidt snacks.

 

Først valg af dirigent
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fortæller om seneste regnskab
4. Indkomne forslag behandles (bedes fremsendt til undertegnede senest 4 sept.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt 

 

Herefter: Formandens beretning med kort opsummering af de vigtigste (få) begivenheder i året der gik. Herunder Loppemarked 2017 (som klart afholdes igen i 2018, stadig i forening med Carolinevej), diverse fester afholdt på vejen - fint indvarslet og gennemgående civiliseret udført, parkering på vejen (som synes at fungere fint) og endelig udsigtspladsen for enden af vejen, hvor affald stadig henkastes, hvilket vi besluttede at forsøge at dæmme op for ved opsætning af et par diskrete skilte med humoristisk og dog bestemt henstilling om at bruge den til formålet opstillede skraldespand. Helene fra nr. 19 kommer med udkast til passende tekst/grafik til bemeldte skilte.
 

Kassereren fortalte derpå kort om seneste regnskab, udvisende en kassebeholdning  stor 8.110,27 kr.
 

Indkomne forslag behandledes derpå. Berit fra nr. 12 foreslog opsætning af en bade- og redningsstige på den kommende nye mur i vejens østlige ende, hvilket der var klar stemning for. Der arbejdes følgelig videre hermed ift. Gentofte Kommune. Michael fra nr. 7 foreslog "Pas på mig" skilte i hver ende af vejen, hvilket forslag også faldt i god jord.
 

Fastsættelse af kontingent var næste punkt. Bestyrelsen forslog uændret 150 kr. årligt, hvilket vedtoges.
 

Så nåede vi til valg af bestyrelse (alle var villige til genvalg) - så Hans-Georg i nr. 8, Robert i nr. 11, Michael i nr. 7, Peter i nr. 6 og Jesper i nr. 14 blev alle genvalgt med applaus –

med sidstnævnte som formand.
 

Valg af revisor klaredes ligeledes, idet Karen fra nr. 13 genvalgtes, ligeledes med applaus.
 

Under eventuelt var intet at bemærke - så vi sluttede generalforsamlingen kl. 16.
 

P.b.v.

Jesper
 


VEJLAUGET MARIEVEJ af 16.4.1988

Referat af den 28. ordinære generalforsamling i Vejlauget Marievej

afholdt den 18. september 2016 kl. 15.00 hos formanden på Marievej 14.

 

Deltagere: Peter Fuglsang (6), Michael (7), Ruth og Hans-Georg (8), Bo (9), Charlotte (10), Ingerlis og Robert (11), Agi (11), Karen Margrethe (13), Maria og Jesper (14), Peter (15), Brandon (16), Jacob (17), Helene (19), Christian (20), Terese (23) og Henrik (24).

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fortæller om seneste regnskab

4. Indkomne forslag behandles (bedes fremsendt til undertegnede senest 4 sept.)

5. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen forslår uændret, 150 kr. årligt

6. Valg af bestyrelse (alle er villige til genvalg)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt 

1. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Michael (7) som dirigent.

Michael valgtes med applaus og gav ordet til formanden.

2. Beretning:

Formand Jesper omtalte etablering af de nye fortove, årets netop afholdte loppemarked på Marievej og Carolinevej samt den af kommunen gennemførte afstemning om 30 eller 40 km bump på vejen. Formanden forventede, at afstemningen ikke vil ændre på de nuværende 30 km bump.

Udskiftningen af slidlaget på vejen er umiddelbart forestående. Der er ikke modtaget info herom fra kommunen, bortset fra den opsatte skiltning på vejen (ingen parkering 06.00 – 18.00).

Den solide kassebeholdning har medført overvejelser i bestyrelsen og hvad vi bedst bruger pengene til. Se punkt 4.     

3. Kassereren fortæller om seneste regnskab:

Kasserer Peter (6) udleverede det reviderede regnskab. Kassebeholdningen er pr. 10.09.2016 6.295,27 kr. Regnskabet godkendtes.

4. Indkomne forslag behandles:

Forslag om afholdelse af en vejfest drøftedes. Det vedtoges, at vi prøver at holde en vejfest i juni måned 2017. Festen finansieres med delvis egenbetaling. Hans-Georg (8) prøver at samle en ”vejfestgruppe” og koordinerer indsatsen.

Forslag om at satse på mere omfattende annoncering/markedsføring af næste års loppemarked vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen forslår uændret, 150 kr. årligt:

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

Kontingent for 2016 – samt evt. restance for tidligere år – bedes indbetalt på Vejlaugets konto 0111 – 0166286816.

6. Valg af bestyrelse:

Jesper, Michael, Peter (6), Robert og Hans-Georg genvalgtes.

7. Valg af revisor:

Karen Margrethe genvalgtes.

8. Eventuelt:

Situationen på vejen drøftedes. Formanden kontakter kommunen og den dårlige tilstand af muren ved vej enden samt Nordvand vedrørende håndteringen af ”overløbet”.

Den forsøgsvis etablerede markering af parkering på vejens ulige side drøftedes. Der var overvejende stemning for at anbefale at markeringen gøres permanent. Det aftaltes at bestyrelsen kontakter kommunen om forlængelse af udkørsler hvor det vurderes påkrævet.

Det aftaltes, at bestyrelsen kontakter kommunen mht. evt. at få sat pigge på vejbelysningen for at undgå gener med fugleafføring.

Formanden sluttede med at takke for et godt fremmøde hvorefter dirigent erklærede dagsordenen for udtømt og hævede mødet kl. ca. 16.30.  

20.09.2016

Ref. HGN/JH 

Obs. Marievej kan i øvrigt fejre 125 års fødselsdag i 2017.


Vejlauget Marievej, Generalforsamling, søndag d. 6 september 2015

 


Generalforsamlingen blev afholdt i skønt sensommervejr i haven til nr. 14. Vi nød kold Champagne (Philippe Costa) samt kransekage og andet sødt.


Fremmødet var rekordhøjt - dejligt at se. Der var repræsentanter fra flg. husnumre: 7 st, 10a, 6, 1., 20, 11, 1., 12, 9, 19 st, 17, 1., 21 st, 24, 16 st., 13, 15 og 14. Vi bød velkommen til vor nye naboer i nr 16, st. (Burcin & Brandon) hhv nr 17, 1. sal (Nete & Lars)


1. Fmd. bød velkommen og gav ordet til Dirrigenten, Michael A fra nr 7, som fluks gave det retur til Formanden (Jesper H. fra nr 14)


 

2. Formandens beretning:
 

 - opretning af fortorv er nu i fuld gang - forventes færdigt ila. et par mdr. Derpå kommer turen til slidlaget på vejen. Lidt uvidst, hvornår sidstnævnte er færdigt. Derpå forslag fra kommunen til parkeringsbåse. I første omgang på vejens nordside. Det bemærkes, at denne løsning giver flest mulige p-pladser på vejen (og således flere end bl.a. ved "skiftevis" parkering på nord/syd siden.) Vi regner med (og Formanden checker med GK) at pladsen for enden af vejen bliver "shinet op" i forbindelse med renovering af fortorv.


 

 - der vil fortsat blive udsendt (og oploadet) info-brev om nyheder på/fra vejen halvårligt eller efter behov. Følg med på mail, marievej.dk samt Facebook-grupppen (Marievej)


 

 - Der mangler fortsat en smule opbakning fsva. medlemsskab af vort vejlaug. Vi opfordrer til, at flest muligt melder sig ind og betaler årskontingentet på beskedne 150 kr. Der er mange, som på frivillig basis arbejder for "velfærd" på vejen, f.eks etablering af vejbump, vægmaleriet, renovering af dækningsgrave, dialog med kommunen om vejbelægning osv. 


 

 - Når indmeldelse har fundet sted (ganske enkelt ved at indbetale årskontingent på 150 kr), bedes alle oprette en stående årlig overførsel via netbank. Dette er klart det mest enkle for alle parter. Herr Kassereren (Peter F i nr 6, 1.sal) overvejer fortsat at indføre mulighed for betaling via Mobile Pay. Indtil da bedes Vejlaugets konto i Nordea benyttet. Kontonr. ses nedenfor.


 

 - Loppemarkedet afholdtes i dejligt vejr jvf. sædvane den 3. lørdag i august og ligeledes vanen tro i "samarbejde" med det 30 år gamle ditto på Carolinevej. Der meldtes om god stigning i omsætningen. Vi blev enige om at markedsføre næste års loppemarked mest muligt, primært på de sociale medier, herunder Facebook.

 

  -  vi fik testet den opgraderede kloakdimensionering m.v. ved skybruddet fredag 4/9. Kun et fåtal fik våde fødder i kælderen - så vi er fortrøstningsfulde fsva. eventuelle fremtidige syndfloder o.lign.


 

3. Kassereren, Peter F., fremlagde det reviderede regnskab og bemærkede at Vejlaugets økonomi er i en god stand. Vi har endog en lille sjat penge på kistebunden, som kan bruges til sociale tiltag som f.eks. tøndeslagning til fastelavn. Kom frisk, hvis nogle har lyst at stå herfor. Vi har desuden skiftet domæne (webhotel) på Marievej.dk og sparer en del penge herved.

Regnskabet godkendtes.  4. Indkomne forslag. Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag. 
 


 5. Fastsættelse af kontingent: 150 kr. årligt. Bedes venligst betalt til Vejlaugets Nordea konto 0111 0166-286816 - opret meget gerne stående årlig overførsel.
 


6. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Hjorth (fmd.), Robert Larsen, Michael Amstrup, Peter Fuglsang og Hans-Georg Nielsen. 

 

7. Valg af Revisor. Karen Munch (nr 13) genvalgtes  - og med tak fra bestyrelsen.

8. Eventuelt 

Der er stadig ikke fælles fodslag for etablering af badebro til Marievej. Projektet er tillige særdeles kompliceret at gennemføre, dels grundet prisen (vi betaler selv) og dels grundet det forhold, at en sådan bro tvungent ville være til brug for offentligheden (go figure!). 

Fibernet på Marievej: Dette vil ikke ske foreløbigt - men bemærk, at Yousee (TDC ejet) nu tilbyder bredbånd op til 100 Mbps til 299 kr/md uden krav om kabel-TV abonnement hos Yousee (hvilket hidtil har været et krav.)

Husk at sende jeres, evt. nye, e-mail adresser til kassereren:  pfm@post.tele.dk med Formanden cc (jesper.hjorth@gmail.com) - og tilmeld jer vejens Facebookgruppe (Marievej).

Formanden sluttede mødet (kl 16.15) med en tak for et godt møde med en god debat. 
 

Go' aften og bedste hilsner, på bestyrelsens vegne,

Jesper (nr 14

 


 Generalforsamling  den 7. september 2014

Generalforsamling for Vejlauget  Marievej  af 16.04.1988  

Vi afholdte i dag generalforsamling hos Susanne og Michael i nr. 7 - i blandet sensommervejr.

Mødet startede som indvarslet kl 10 og afsluttedes - efter god ro og orden under seancen - kl 11.30.

Tilstede på mødet var:
Gitte & Peter fra nr 6,1.sal, Agi fra nr 11, st . ,Ingerlis & Robert fra nr 11, 1.sal,  Karen & Svend-Aage fra nr 13, Henrik fra nr 24 ,Christian fra nr 20 (nykomling, velkommen til), Mads fra nr 23 (nykomling, velkommen til), Jacob fra nr 12,Jesper fra nr 14, Susanne & Michael fra nr 7, st ., Hans-Georg fra nr 8, 1.sal , Dorrit & Hans Henrik fra nr 7, 2.sal (nykomlinge, velkommen til).

Michael valgtes som dirigent og styrede slagets gang med ro og autoritet. Dirigenten konstaterede, at der var rekordhøjt fremmøde, hvilket - naturligvis - glædede alle.

Formanden (Jesper fra nr 14) aflagde herefter sin beretning, hvorfra kan nævnes følgende stikord:

Kasseren kunne herpå stolt meddele, at vejlaugets økonomi er fin. Det af ham fremlagte regnskab udviser således en samlet kassebeholdning stor kr. 3.860,77.

Indkomne forslag: Se under "eventuelt"

Kontingent for indeværende år fastsattes til 150 kr. (Husk at betale kontant til kassereren, Peter Fuglsang-Madsen i nr 6, 1. sal eller til Nordea 0111 0166-286816, gerne fast overførsel)

Bestyrelsen (Hans-Georg, Michael, Robert, Peter samt Jesper) var indstillet på genvalg, hvilket skete, endda med applaus (!)

Som revisor genvalgtes Karen (nr 13), ligeledes med applaus.

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

Tak for deltagelse til alle fremmødte - og tak til Susanne og Michael for dejligt morgenbrød med tilbehør, kaffe, juice og the.

P.b.v.

Jesper fra nr 14 (formand)

Startside

www.marievej.dk

Vejlauget Marievej af 16.04.1988


 

 Referat af Generalforsamling 12 august 2013


Generalforsamlingen blev afholdt i skønt sommervejr i haven til nr. 14. Vi nød kold Sauvignon hvidvin samt snacks.

Tilstede var: Svend-Aage og Karen Munch (nr 13), Bo Rygaard (9), Robert og Ingerlis (11), Jacob Schrøder (19), Peter Fuglsang (6) og formanden (fmd.) Jesper (14)

1. Fmd. bød velkommen 

2. Fmd. beretning:

- der er opnået godkendelse fra kommunen - og finansiering fra bl.a. Nykredit Fonden og Flügger til et flot vægmaleri på den store gavl mod p-pladsen. Værket, som vil forestille udsigten fra Hellerup mod København omkring år 1850, bliver udført af vor dygtige nabo, Peter Abelin i nr. 15, som håber at kunne gå i gang primo september.

- dækningsgravene er nu ryddet og passes af kommunens folk, som tillige lover at lave en stenrække ved den sydlige, som afskærmer mod hhv. p-plads og Marievej. Ved lejlighed ved "Marievej-avisen" (opslagstavle) ved dækningsgraven mod nord blive retableret.

- Kommunen har lovet et udbedre vor vejbelægning og fortove snarest; realistisk set bliver det formentlig i 1. halvår 2014.

- der vil fortsat blive udsendt (og oploadet) info-brev om nyheder på/fra vejen halvårligt - eller efter behov.

- En Facebook-gruppe ("Marievej") er etableret (tak Jacob) og alle på vejen opfordres til at tilmelde sig, bl.a. for at kunne følge nyheder på vejen. www.marievej.dk vil naturligvis fortsat bestå.

- Der mangler opbakning fsva. medlemsskab af vort vejlaug. Vi opfordrer til, at flest muligt melder sig ind og betaler årskontingentet på beskedne 150 kr. Der er mange, som på frivillig basis arbejder for "velfærd" på vejen, f.eks etablering af vejbump, vægmaleriet, renovering af dækningsgrave, dialog med kommunen om vejbelægning osv. 

- Når indmeldelse har fundet sted (ganske enkelt ved at indbetale årskontingent på 150 kr), bedes alle oprette en stående årlig overførsel via netbank. Dette er klart det mest enkle for alle parter.

-
I forbindelse med Jubilæumsskriftet fra 1992, gennemgik Gitte alle årg. af Gentoftes Vejviser og udarbejdede en oversigt 
for alle husene på Marievej fra 1896-1991, oversigterne vil blive skannet og lagt på Marievej.dk.


- Der vil i 2014 - afhængigt af interessen - blive forsøgt afholdt fastelavnsfest med tøndeslagning for børn og barnlige sjæle på vejen, ligesom det årlige loppemarked (NB "like" meget gerne loppemarked-siden på Facebook, det hjælper!) i samarbejde med Carolinevej (3. lørdag i august) igen vil blive afholdt. Herudover er alle eventuelle forslag velkomne. Kom glad, gerne via Facebook gruppen!


3. Kasserer Peter Fuglsang-Madsen fremlagde det reviderede regnskab og bemærkede at der pt. ikke er ret mange penge i kassen p.g.a. uventede udgifter - samt førnævnte manglende opbakning fra vejens beboere.

Regnskabet godkendtes. 


4. Indkomne forslag. Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent: 150 kr. årligt. Bedes venligst betalt til Vejlaugets Nordea konto 0111 0166-286816 - opret meget gerne stående årlig overførsel.

6. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Hjorth, Robert Larsen, Michael Amstrup, Peter Fuglsang-Madsen og Hans-Georg Nielsen. 

7. Valg af Revisor. Karen Munch (nr 13) genvalgtes - og med tak fra bestyrelsen.


8. Eventuelt 

Husk at sende jeres, evt. nye, e-mail adresser til kassereren: pfm@post.tele.dk - og tilmeld jer vejens Facebookgruppe (Marievej).


Formanden sluttede mødet med en tak for et godt møde med en god debat. 

Og husk: Støt som sagt dit vejlaug – fordi det altid er på vagt og det støtter din vej - og dig

d. 28.08.2013  Jesper


Referat af generalforsamlingen lørdag den 22.9.2012 kl. 14.00.
 


Generalforsamlingen holdtes, grundet udeblivelsen af pænt sensommervejr, i stuen i nr. 14.


Deltagere: Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Robert Larsen, Jesper Hjorth, Anna Abelin, Gitte Rosenø, Michael Amstrup og fru Susanne, Hans-Georg Nielsen, samt vor nye naboer i nr 12, Bjørg og Jacob.  

Traktement: liflig kold italiensk Chardonnay & Gewürtztraminer samt snacks.

 
Der var desværre - af forskellige årsager - en del afbud


1. Formand Jesper Hjorth bød velkommen, blev valgt som dirigent og konstaterede, at GF var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.


2. Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretningen om årets gang på vejen og i vejlauget og berørte følgende begivenheder og emner:

Dækningsgraven på Marievejs sydside er nu ryddet og græs sået. Muligheder for anvendelse af arealet sonderes p.t. interpartes af kommunen og ejeren, PKA/Sampension.  

Kommunen har lovet at gøre deres yderste for at "renovere" Marievej i 2013, dvs rette fortove op samt lægge ny belægning på kørebanen. 

Formanden undersøger muligheden for anlæggelse af en badebro for enden af vejen.

Opslagstavle til "Marievej-Avisen" vil blive retableret bl.a. med hjælp fra Peter Abelin, når dækningsgraven mod nord er renoveret (af kommunen).

Herudover vil Bestyrelsen bestræbe sig på at udsende et ”informationsbrev” to gange årligt samt efter evt. behov. Det er derfor vigtigt, at alle sender information til kasseren om deres korrekte emailadresse – samt evt. ændring heraf.

Marievejs historiebog bør snart genudgives / opdateres. Den ligger på foreningens hjemmeside
www.marievej.dk og alle bidrag er velkomne.  

Vi skal alle gøre vores til, at Marievej omtales, gerne venligt, da dette vil have en gunstig indvirken på værdien af ejendommene på vejen. 

"Nordhavns-projektet" fortsætter ufortrødent - og vi må konstatere, at vi ikke kan gøre så meget ved det. 

Det aftaltes, at vor hjemmesides "Håndværkerliste" skulle opdateres. Jacob i nr. 12 (som selv er tømrer med eget firma) lovede at medvirke hertil. Og hjælper også gerne vejens beboere med, hvad de måtte have af behov for tømrerarbejde m.v. 

Loppemarkedet 1 september var en succes - og påtænkes afholdt påny i sep. 2013; Robert Larsen er igen tovholder i projektet. 

Det kan endvidere forventes, at et lille fastelavnsprojekt vil blive afholdt på P-pladsen i februar 2013. Også her lovede Robert at medvirke. 

Der er nemlig kommet flere børn på vejen gennem det sidste års tid, dejligt at konstatere.


3. Kasserer Peter Fuglsang fremlagde det reviderede regnskab og bemærkede at der pt. ikke er ret mange penge i kassen p.g.a. uventede udgifter.

Regnskabet godkendtes.  

4. Indkomne forslag. Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag.
 

5. Fastsættelse af kontingent.
 

Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr. pr. husstand.
HUSK at betale til Vejlaugets konto: 0111 0166-286816. Vejlaugets kasse udviser lidt "lavvande" p.t.
 

6. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Hjorth, Robert Larsen, Michael Amstrup, Peter Fuglsang og Hans-Georg Nielsen. 


7. Valg af Revisor. Karen Munck genvalgtes in absentia - og med tak fra bestyrelsen.

8. Eventuelt

Husk at sende jeres, evt. nye, e-mail adresser til kassereren:  
pfm@post.tele.dk.

Formanden sluttede mødet med en tak for et godt møde med en god debat.

 Og husk: Støt dit vejlaug – fordi det altid er på vagt og det støtter din vej - og dig


 

 Referat af generalforsamlingen 2011 den 4.9.2011 kl. 11.00. 
 

Generalforsamlingen holdtes i pænt sensommervejr i haven til nr. 14. 

Deltagere: Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Peder Olesen Larsen, Robert Larsen, Nick Arnold, Margaret Cameron, Camilla Fusager, Christian xxx, Jesper Hjorth, Svend-Aage Munck, Karen Munck, Anna Abelin, Ruth Damgaard Nielsen, Gitte Rosenø og Hans-Georg Nielsen.  

Der var desværre en del afbud pga. bortrejse, sygdom og fødselsdage. 
 

1. Formand Jesper Hjorth bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog Hans-Georg Nielsen som dirigent. Vedtaget. Hans-Georg Nielsen takkede for valget. 

Der gennemførtes en kort præsentationsrunde. Formanden havde sørget for en god champagne af mærket Vollereaux (Brut) samt kaffe og Ruth havde medbragt tiramisu til alle. 
 

2. Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretningen om årets gang på vejen og i vejlauget og berørte følgende begivenheder og emner: 

Oversvømmelsen den 2. juli 2011 kl. 20.00. Alle ejendomme med kældre blev berørt. 

Den kraftige brand på Carolinevej om aftenen den 16. juni 2011. Årsagen var en defekt emhætte. 

Der har været indbrud på alle 3 etager i nr. 11. Tyvene handlede hurtigt og ”hensynsfuldt” under ½ times fravær. Også indbrud på Frederikkevej. 

Platanen ved Strandvejen har det godt. Den af Danske bank og Dan Ejendomme medsponsorerede platan trives. Blev vandet i starten. 

Nye vandledninger er på plads og fjernvarmen snart også på plads. 

Det årlige loppemarked ikke afholdt pga. fjernvarmearbejdet. 

Næste projekt er de flade bump. Pengene er klar. Vi drøfter med kommunen om der er muligheden for en nyasfaltering af Marievej. De ujævne fortove med knækkede fliser er også et problem. 

Fibernet – TDC – You See – der sendes besked fra You See når der er mulighed for tilslutning. 

Vejlauget har været i kontakt med kommunen om træerne på p-pladsen samt dækningsgravenes mildt sagt beskedne tilstand. Træplejefirmaets nylige barbering, uden oprydning, af beplantningen har ikke gjort det bedre. Også hegnet er i dårlig stand. Tages op igen med kommunen. 

Vi har i dialogen med kommunen henvist til vejens gamle servitut som bl.a. regulerer beplantningen ud mod vejen. 

(Ref:  Kommunen har den 31.1.2011 oplyst følgende: 

For så vidt angår den tinglyste servitut for Marievej 4 (matrikel 1 ai) fra 1893 d. 8. November, ophævedes den i LP (lokalplan) 78 fra 25. oktober 1988, og den er stadig ophævet, dvs. gælder ikke. Skulle servitutten være vakt til live igen, skulle den være omtalt i LP209 fra 23. september 2003, som ophævede LP78“.) 

Bestyrelsen ser nærmere på udspillet fra kommunen. 

Enkelte af vejens beboere benytter i stigende grad hæmningsløst indgangen til den nordlige dækningsgrav til affald. Det skæmmer vejen og affaldet Det ikke med ved affaldsafhentning. Vejlauget vil prøve at opspore synderne. Opfordring til alle om at tage noget med når man drager til genbrugspladsen.  

Udvidelsen af Nordhavnsarealet er fulgt af bestyrelsen. Sagen varetages af kommunalbestyrelsen som har protesteret mod Københavns (By- og Havns) langsigtet omfattende planer. 

Peder (fra bestyrelsen) og Lis Olesen Larsen er flyttet fra nr. 10. Held og lykke på den nye bopæl. 

Projekt etablering af ny Marievejs vejavis er udskudt indtil til dækningsgravenes fremtid er på plads. Hans-Georg Nielsen, Robert Larsen og Peter Abelin tager sig af opgaven. 

Der er behov for hvervning af tilflyttere til vejlauget. 

Marievejs historiebog bør snart genudgives / opdateres. Den ligger på foreningens hjemmeside www.marievej.dk og bidrag er velkomne. 

Sidste års rotteproblem på Carolinevej / Marievej er løst. 

Ejendomspriserne på vejen har som alle andre steder taget et dyk. 

Beretningen godkendtes og den efterfølgende debat fokuserede især på ejendomsmarkedets situation. Lampen ud for nr. 12 er defekt.  
 

3. Kasserer Peter Fuglsang fremlagde det reviderede regnskab. 

Regnskabet godkendtes. 
 

4. Indkomne forslag. Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag. 
 

5. Fastsættelse af kontingent. 
 

Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr. pr. husstand. 
 

6. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Hjorth, Robert Larsen, Michael Amstrup, Peter Fuglsang og Hans-Georg Nielsen. Peder Olesen-Larsen genopstillede ikke pga. fraflytning. 

7. Valg af Revisor. Karen Munck genvalgtes med applaus. 
 

8. Eventuelt 

Husk at sende jeres, evt. nye, e-mail adresser til kassereren. pfm@post.tele.dk. 

Formanden sluttede mødet med en tak for et godt møde med en god debat. 

9.9.2011 / HGN

Marievejs platanen.

 

 Referat af generalforsamlingen lørdag d. 21.08.2010

Generalforsamlingen undgik ugers regn og blev afholdt i nr. 14’s have. Stor tak til Jesper og de andre, der havde sørget for dejligt traktement med champagne, kaffe og lag- og frugtkager.


Deltagere: Jesper Hjorth (bestyrelsen). Michael Amstrup (bestyrelsen), Susanne Mardahl, Bo Rygaard, Peder Olesen Larsen (bestyrelsen), Lis Olesen Larsen, Ingerlis Larsen, Robert Larsen (bestyrelsen), Anna Abelin, Peter Abelin, Ellis Schjerning, Svend Aage Hansen, Vibeke Bendix, Claes Nielsen, Tina Foss, Karen Munch, Svend-Aage Munch, Peter Fuglsang-Madsen (bestyrelsen), Gitte Rosenø.

Afbud fra Hans-Georg Nielsen (formand for bestyrelsen).

Dirigent og ordstyrer: Michael.

Referent: Gitte.


1. Bestyrelsens beretning:

I formanden Hans-Georgs fravær fremlagde Michael bestyrelsens beretning:

Når man lige ser bort fra den voldsomme regn lørdag d. 14. august, der betød vand i flere kældre, har det været et roligt år på Marievej og i Vejlauget.

Finanskrisen er heller ikke gået udenom Marievej og vi kan konstatere at boligpriserne de to foregående år at faldet markant. Det ser dog ud til at priserne her i løbet af 2010 er steget igen og vi må håbe at den tendens holder sig i det kommende år.

I år forsøgte bestyrelsen for første gang at afholde loppemarked, generalforsamling og vejfest på én og samme dag. Desværre var tilslutningen til vejfesten så ringe, at festen måtte aflyses; alene leje af telt ville have væltet budgettet.

Også fastelavnsfest med tøndeslagning måtte, trods ihærdig indsats fra Jonathan Winch, aflyses. Bestyrelsen vil undersøge, om Jonathan har mod på at forsøge igen i 2011.

Vejlauget, Danske Bank og Sydbank har sammen finansieret det nye træ ved Strandvejen (plantet ultimo 2009). Træet ser ud til at trives rimeligt og Hans-Georg vander det jævnligt.

Alt gror flittigt på Marievej – også træer i forhaverne og på parkeringspladsen. Hans-Georg har fundet flg. passus i den gældende ca. 110 gamle servitut: ”Paa Parcellen maa ikke findes Pil, Ask eller Bævreasp, og i Forhaven; fra Marievej og indtil en Afstand af 10 Alen fra denne maa ikke være Træer eller Buske, Lysthuse eller andet, der er højere end 5 Alen”. For de, der skulle have glemt, hvor meget en alen er: 1 alen = 0,63 m. Der er modtaget en kommentar (altså ikke ligefrem klage) fra beboere i nr. 2, vedr. høje træer på enkelte parceller og parkeringspladsen. Måske skal nogen af os lige se lidt nøjere på vores beplantning? Servitutten kan findes i sin fulde ordlyd på www.marievej.dk.

Det er vigtigt, at vejens beboere viser hensyn, når de parkerer deres biler på vejen; stil køretøjet, så det ikke generer for andres ind- og udkørsel. Aktuelt er der problemer med den voluminøse hestetransport, der i længere perioder parkeres ud for nr. 6: Den pynter ikke, men værre er, at den generer for trafikken til og fra nr. 7. Bestyrelsen kontakter ejeren med anmodning om, at vognen fremover placeres på parkeringspladsen.

Der er konstateret såvel levende som døde rotter på Marievej og Carolinevej. Kommunen er kontaktet og de første foranstaltninger er iværksat.

Hegnet omkring dækningsgraven ved siden af parkeringspladsen er i elendig stand; fyldt med huller og meget rustent. Bestyrelsen kontakter kommunen.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til politiet (med billeddokumentation) vedr. tre efterladte biler: En var forladt ud for skellet mellem nr. 6 og parkeringspladsen og to andre stod nummerpladeløse inde på parkeringspladsen (heraf bar den ene tydeligt præg af at blive brugt som bolig!)  Alle tre køretøjer er nu fjernet.

Jesper fik ordet, for at redegøre for forløbet omkring etablering af bump på vejen: Indledningsvis kontaktede Jesper alle husstande på vejen: 2/3 af matriklerne var positivt indstillet m.h.t. bump. Derefter udarbejdede kommunen to næsten ens forslag – forskellen lå i bump før eller efter parkeringspladsen. Bestyrelsen indstillede forslaget om bump efter parkeringspladsen til beboernes godkendelse og igen var der tilslutning fra 2/3. Sydbank har givet tilsagn om at støtte projektet med 5.000 kr. (muligvis med endnu mere), medens Danske Bank har afslået. Finansieringen er nu på plads og det er sikkert, at vi får tre bump og hastighedsbegrænsning på 30 km./t. (Hvis nogen gerne vil se, hvordan vores bump bliver udformet, så check Svanemøllevej). Tilbage står, at Jesper skal orientere ejerne af de seks ejendomme, der bliver berørt af bumpene (bumpene er ikke til diskussion – men den kommende etablering skal formelt forkyndes for de berørte parter).

Herefter fik deltagerne ordet for bemærkninger til beretningen:

Gitte: Vedr. de høje træer på parcellerne, så har hun (på biblioteket) modtaget stor tak fra en beboer i hjørneejendommen Strandvejen/Marievej, for at nr. 6, 8 og 10 tidligere på året gik sammen om en fælles fældning/beskæring af høje træer. Vedkommende havde pludselig fået sundkig!

Om rotterne: Flere kunne fortælle om tegn på rotter fra primo juli: Rottelort (scusi) og lyslevende rotter er observeret på parcellerne. Ellis og Svend Aage kunne fortælle om, hvordan det er at leve med en rotte, der er gået ind af havedøren i begyndelsen af juli og efterfølgende har været en plage i flere uger – skræmmende! Den tilkaldte sagkyndige fra kommunen havde begrundet mistanke om, at hønseholdet i nr. 8 (hvor Ellis og Svend Aage bor i stueetagen) tiltrak rotter; fremover bliver alt hønsefoder opbevaret i tætte beholdere (før i sække) – men om dette er nok, vides ikke. Ingen ønsker strejfende rotter på vejen og for en sikkerheds skyld vil bestyrelsen tage en snak med Hans-Georg, der er ejer af hønsegården; er der taget alle mulige forholdsregler for at forhindre rotterne i at blive tiltrukket af hønseholdet, f.eks. i form af tilgængeligt foder i selve den indhegnede hønsegård?

Beretningen blev godkendt.

 

2. Aflæggelse af regnskab.

Peter omdelte og fremlagde det af revisor Karen Munch godkendte regnskab. Økonomien er fornuftig, men i forhold til hvor mange potentielle medlemmer, der er på vejen, er det relativt få, der bakker vejlauget op økonomisk. Vi kan ikke påkalde os tvangsmedlemskab, men måske skal bestyrelsen alligevel satse på at synliggøre sit arbejde; det er i alles interesse, at vejen f.eks. fremstår velholdt – men det kræver knofedt at holde kommunen fast!

Regnskabet blev godkendt.

 

3. Indkomne forslag.

Fra Claes var der modtaget flg. forslag:

 

”Etablering af adgang til vandet fra muren ved Marievejs ende. Det bedste vil være en bro, men alternativt blot en lejder, som man kan kravle ned ad. Jeg påtænker at lægge en lille jolle for svaj, og det vil være rart ikke at skulle have en stige med hver gang”.

”Gamle” beboere kunne nikke genkendende til problemet. Over år har det været mange beboeres ønske at kunne komme ned til vandet for enden af vejen. Badebro har også været et udtalt ønske. Senest har Robert haft kontakt til Carolinevej m.h.p. en fælles henvendelse til kommunen; desværre er der 99 % udsigt til et nej, Ellis kunne bidrage med oplysning om, at der fra indløbet til Hellerup Havn jævnligt bliver fjernet sand. Der var fuld opbakning omkring, at Bestyrelsen kontakter kommunen m.h.p., at sandet fremover dumpes ud for Marievej – måske kan vi så få en lille ”strand” og ikke bare en hoben ofte ildelugtende tang.

I forbindelse med sagen omkring bump på vejen, har Jesper fået en god kontakt til Teknisk Forvaltning. Der var fuld tilslutning til, at bestyrelsen benytter sig af denne ”hot-line” og skriftligt inviterer repræsentant(er) fra forvaltningen til et besøg på Marievej. Fremvisning af hegnet omkring bunkeren, elendige fortove, huller i vejen og den ret uskønne afslutning af vejen ved Sundet kunne måske fremme forståelsen for, at vejen trænger hårdt til en opretning på indtil flere områder.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

I betragtning af, at regnskabet ser fornuftigt ud og der ikke blev tale om tilskud til leje af telt til vejfest, fastholdes kontingentet på 100 kr.

 

5. Valg af bestyrelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg – dog havde formanden Hans-Georg forud for generalforsamlingen meddelt, at han gerne genopstiller, men ikke længere ønsker at varetage hvervet som formand.

Bestyrelsen består således af Jesper, Michael, Robert, Hans-Georg, Peter og Peder.  Der er tegn i sol og måne på, at Jesper vil være villig til at overtage formandsposten – men vi afventer bestyrelsens førstkommende konstituerende møde. Applaus og tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne beretningsår.

 

7. Valg af revisor.

Karen Munch blev genvalgt som revisor. Applaus.

 

8. Eventuelt:

Peter: Vejlaugets medlemmer er velkomne til at hente gratis brænde hos fru Laustsen.


Referat af generalforsamlingen søndag den 30.08. 2009 kl. 11.30.

Generalforsamlingen blev afholdt i heldigt vejr i Susanne og Michaels have i nr. 7.
Værtsparret stod alene for alt arbejdet med en særdeles vellykket brunch.

Deltagere: Michael Amstrup, Susanne Mardahl, Ingerlis Larsen, Bo Rygaard, Ruth Sarning, Peder Olesen Larsen, Lis Olesen Larsen, Peter Fuglsang-Madsen, Gitte Rosenø, Karen Munch, Svend-Aage Munch, Rikke og Jonathan Winch samt ny på   Marievej  pr. 1. september: Jesper Hjorth (nr. 14).

Afbud fra Hans-Georg og Ruth Nielsen samt Robert Larsen.

Traditionen til trods, bød Susanne og Michael velkommen med en indledende brunch – og først derefter gik forsamlingen over til selve generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent: Dirigent og ordstyrer blev Michael

Referent: Peter

2. Bestyrelsens beretning:

I formanden Hans-Georgs fravær (var på velfortjent ferie) blev hans forslag til beretning (uddelt til de deltagende og vedlagt som bilag til nærværende referat) fremlagt af Michael. Beretningen blev godkendt.

Til beretningen var der følgende kommentarer/bemærkninger:

Loppemarkedet, der regnede væk: Det undersøges, om nabovejene vil være med til et fælles loppemarked ultimo september.
Platanen ved Danske Bank er desværre gået ud. Der var ikke umiddelbart stemning for, at Vejlauget bidrager økonomisk til, at der plantes et nyt træ. Indledningsvis vil  Vejlauget anmode kommunen (Hans Toft) om at plante et nyt træ.
Hvis det ikke lykkes,  vil Jesper via forbindelser i Danske Bank gå videre med sagen og forsøge at få banken til at bekoste et nyt træ.

Affald m.v. for enden af vejen: Lang debat, der mundede ud i, at forsamlingen anbefalede, at Vejlaugets bestyrelse anmoder kommunen om at opsætte en ekstra affaldsspand, da de eksisterende beholdere konstant er totalt proppede med affald. Et skilt med en relevant tekst på stedet kunne muligvis også være formålstjenligt.

Fibernet: Jesper ville forhøre i Dong om muligheden for at fremskynde processen. I øvrigt havde han dårlige erfaringer med fibernettet, der ofte ikke fungerer optimalt ,når mange funktioner skal afvikles på samme tid.

Mailadresser for beboerne på Marievej: En samlet liste er under udarbejdelse, de husstande, der endnu ikke er på listen, vil Jespers søn opsøge for om muligt at gøre listen komplet.

Vejfest: Det er syv år siden, vi sidst havde en vejfest. Forsamlingen var enig om, at der skal arbejdes videre med at afholde vejfest i forlængelse af loppemarkedet i 2010 (i.e. 3. weekend i august). Før vi endelig beslutter at afholde vejfest, skal der indhentes tilsagn fra vejens beboere: Hvor mange vil deltage – og hvem vil medvirke til arbejdet med at tilrettelægge festen?
3. Aflæggelse af regnskab:

Peter aflagde som kasserer regnskab. Det ser godt ud, og der er nu en kassebeholdning på 4648 kr. Regnskabet er revideret af Karen Munch. Forsamlingen var indstillet på, at en del af kassebeholdningen kan bruges til at sponsorere teltleje i forbindelse med en evt. kommende vejfest.

4. Indkomne forslag: Ingen modtaget.

5. Fastsættelse af kontingent: Det blev vedtaget af kontingentet fortsat er 100 kr. pr. husstand.

 6. Valg af bestyrelse: De nuværende medlemmer fortsætter og bestyrelsen udvides med Jesper (applaus).

 7. Valg af revisor: Karen blev genvalgt (applaus).

 8: Eventuelt:

 Forslag om, at nye beboere personligt bydes velkommen til vores vej: Ingerlis og Robert påtager sig opgaven – gerne med en lille blomst.

Svend-Aage efterlyste en ny, opdateret udgave af vejens jubilæumsbog. Peter fortalte, at han er i gang med at inddatere Gitte’s detaljerede gennemgang op til 1992. Gitte, der sad i redaktionsgruppen i 1991-92 melde klart ud: Det vil tage rigtig lang tid, at opdatere og redigere festskriftet – og hun har p.t. ikke tid til det arbejde.

 Som ny børneforælder på vejen ytrede Jesper ønske om bump. Vi har været omkring det før, men måske er tiden atter inde til at undersøge, hvad det vil koste for den enkelte husstand. Vores vej bruges til hurtig-kørsel, al den stund at søstervejene har bunp. Bestyrelsen undersøger priser m.v.  


Referat af generalforsamlingen søndag den 31.08. 2008 kl. 11.30.

 

Generalforsamlingen holdtes i perfekt vejr (en fast tradition) i haven til Marievej nr. 10 Bestyrelsen havde igen inviteret til brunch, men først skulle generalforsamlingen afvikles.

Deltagere: Ingerlis Larsen, Robert Larsen, Susanne Mardahl, Michael Amstrup, Peder Olesen Larsen, Lis Olesen Larsen, Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen, Peter Fuglsang-Madsen, Gitte Rosenø, Margrethe Munch, Svend-Aage Munch, Karen Alkestrup og Inger Marie Laustsen.

Peter Rasmussen nåede desværre ikke rettidigt frem.

Afbud fra Jens-Peter Jensen samt fra Anna og Peter Abelin.
 

Formand Hans-Georg Nielsen bød de fremmødte velkommen og man skålede i et glas champagne.

 

1.   Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes enstemmigt og med applaus Michael Amstrup fra nr. 7. Dirigenten erklærede

generalforsamlingen for lovligt varslet og gav ordet til Hans-Georg Nielsen.

2.   Bestyrelsens beretning:

Hans-Georg Nielsen aflagde bestyrelsens beretning.

Den 18. april 2008 kunne Vejlauget fejre 20 års fødselsdag og  Marievej 116 år.

Arbejdet med det reviderede 100 års festskrift er desværre gået i stå men det skal fortsat snarest muligt udkomme i stærkt udvidet form og i farver. Danske Bank har som tidligere nævnt givet vejlauget et sponsortilsagn.

Den nye platan ved Danske Bank har det fint. Træet skal gerne skærme lidt mod Strandvejen og markere Marievej.

Vejlauget arrangerede den 3. februar 2008 atter en ganske velbesøgt fastelavnsfest på P-pladsen. Tak til Ingerlis og Robert Larsen.

Adskillige sprungne pærer i vejbelysningen er udbedret rimeligt hurtigt efter kontakt til borgme-steren. Også det evige hul i vejen og rottehullet ved affaldscontainerne er udbedret efter henven-delse til kommunen.

Peter Fuglsang har opdateret www.marievej.dk

Bestyrelsen har efter kontakt til Carolinevej igen i år arrangeret loppemarkedet på Marievej i tilknytning til Carolinevejs loppemarked. God deltagelse og mange handler kunne konstateres.

Robert Larsen oplyste, at bestyrelsens overvejelser vedr. lyslederkabler i vejen fortsætter. Der arbejdes videre med sagen og vi er tilmeldt NESA Fibernet som interesserede.

En henvendelse fra beboere på frederikkevej vedrørende kommunens planer for den fremtidige anvendelse af Frederikkevej 7 har ført til en henvendelse fra Vejlauget til kommunen med anmodning om at bygningen føres tilbage til sin oprindelige stand.

Beretningen gav anledning til følgende:

Kommunen bør kontaktes vedr. en evt. yderligere bænk og diskret placeret affaldsspand ved vejenden på modsat side.

Der er fortsat behov for faste traditioner på vejen, f. eks. vejfest i forlængelse af loppemarked.

Dette blev drøftet, og der var enighed om, at en sådan fest ikke kun skulle begrænses til loppe-marked deltagerne. Alle Marievejere bliver inviteret.

Nye beboere bør kontaktes med info om vejlauget. Vi skal også have registeret alle beboeres e-mail adresser. Susanne Mardahl påtog sig at kontakte alle herom.

3.   Aflæggelse af regnskab:

Peter Fuglsang-Madsen aflagde som kasserer regnskab. Regnskabet er revideret af Svend Aage Munch. Regnskabet omdeltes. Vejlaugets kassebeholdning er pr. 31. august 2008 3.992.80 kr. Regnskabet godkendtes.

4.   Indkomne forslag:

Ingen skriftlige forslag indkommet fra beboerne før generalforsamlingen.

5.   Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet for 2008 fastlagdes uændret til kun 100 kr.

6.  Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen genvalgtes Hans-Georg Nielsen (8), Peter Fuglsang-Madsen (6), Robert Larsen (11) og Peder Olesen-Larsen (10). Desuden valgtes Michael Amstrup (7).

7. Valg af revisor:

 Margrethe Munch (13) valgtes med applaus til revisorposten.

8. Eventuelt, hvor følgende drøftedes:

Marievej – Avisen bør repareres eller udskiftes. Tak til Peter Abelin som har lovet at se på sagen.

Næste års generalforsamling holdes i haven til nr. 7.

Dirigenten Michael Amstrup takkede herefter de fremmødte for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for et særdeles veludført hverv, og forsamlingen gik herefter over til den planlagte brunch som sluttede ca. kl. 14.00.

Ref. H-GN
 

Igen i år et par servicemeddelelser fra bestyrelsen:

Betal venligst kontingentet for 2008 på kun 100 kr. til vejlaugets kasserer Peter Fuglsang Madsen. Han bor i Marievej nr. 6.

Du kan også indbetale kontingentet i Nordea 0166 -286 -816. Gør det straks, ellers glemmer du det let.

www.marievej.dk bør besøges af alle. Siden er nyredigeret og der er masser af stof. 

Vejens håndværkerliste på hjemmesiden skal altid opdateres. Kom venligst med relevante forslag til Peter Fuglsang-Madsen på pfm@post.tele.dk.

Send venligst straks din e-mail adresse til formanden på hgnielsen@privat.dk. Det sparer tid og papir.

 Og husk: Støt dit vejlaug – fordi det altid er på vagt og det støtter din vej - og dig.

Et godt og solrigt efterår til alle!

 

 

Referat af generalforsamlingen søndag den 10.06. 2007 kl. 11.00.

Generalforsamlingen holdtes i perfekt vejr (næsten en tradition) i haven til Marievej nr. 8. Bestyrelsen havde inviteret til brunch, men først skulle generalforsamlingen afvikles.

Deltagere: Ingerlis Larsen, Robert Larsen, Bo Rygaard, Susanne Mardahl, Michael Amstrup, Peder Olesen Larsen, Lis Olesen Larsen, Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen, Anna Abelin, Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Gitte Rosenø, Margrethe Munch, Svend-Aage Munch, Dorthe Busch, Michael Østergren, Peter Rasmussen, Benedicte Neumann og Inger Marie Laustsen,

Afbud fra Christian Baumann, Kerstin Baumann og søn Oscar.

Formand Hans-Georg Nielsen bød de fremmødte velkommen og man skålede i et glas champagne.

1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes enstemmigt og med applaus Ingerlis Larsen fra nr. 11. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og gav ordet til Hans-Georg Nielsen.

2.   Bestyrelsens beretning:

Hans-Georg Nielsen aflagde bestyrelsens beretning.

Den 18. april 2008 kan vejlauget fejre 20 års fødselsdag og i år er Marievej 115 år. Det reviderede 100 års festskrift er under udarbejdelse og udkommer i stærkt udvidet form og i farver.

Danske Bank har givet sponsortilsagn.

Den store flotte platan ved Danske Bank oppe ved Strandvejen var forrige år gået ud. Den nye platan er plantet og har det godt. Træet skal gerne skærme lidt mod Strandvejen og markere Marievej.

Vejlauget har efter kontakt til ejer, kommune og borgmester fået ejeren af nr. 23 til at rydde op og fjerne byggematerialer og materiel fra vejen.

Diverse huller i vejen, især er ud for nr. 6, er efter henvendelse til teknisk forvaltning udbedret. Men et nyt hul er dannet. På et foto fra 1906 kan man se at der allerede for 100 år siden var hul i vejen på stedet?!?

Bestyrelsens overvejelser vedr. lyslederkabler i vejen fortsætter. Der arbejdes videre med sagen og vi er tilmeldt NESA Fibernet som interesserede.

Bestyrelsen har ikke foretaget noget vedrørende vejlyset, idet det anses som urealistisk at få ændret belysningen.

Måske bør vi etablere Vejlauget Marievej på www.secondlife.com. Banker, partier og landes ambassader er allerede blevet virtuelle.

Beretningen gav anledning til følgende:

Kommunen bør kontaktes vedr. en evt. yderligere bænk og diskret placeret affaldsspand ved vejenden på modsat side.

Der er behov for faste traditioner på vejen, f. eks. vejfest i forlængelse af loppemarked.  Nye beboere bør kontaktes med info om vejlauget.

Loppemarked bør koordineres nøje med Carolinevej og markedsføres bedre. God skiltning og let annoncering er nødvendig.

Bestyrelsen bør koordinere en fastelavnsfest støttet af frivillige.

Formand Hans-Georg Nielsen lovede at prøve at aktivere flere beboere til arbejdet.

3.   Aflæggelse af regnskab:

Peter Fuglsang-Madsen aflagde som kasserer regnskab. Regnskabet er revideret af Svend Aage Munch. Regnskabet omdeltes. Vejlaugets kassebeholdning er pr. 4.06.2007 2.914,12 kr. Regnskabet godkendtes.

4.   Indkomne forslag:

Ingen forslag indkommet.

5.   Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet for 2007 fastlagdes uændret til kun 100 kr.

6.  Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen genvalgtes Hans-Georg Nielsen (8), Peter Fuglsang-Madsen (6), Robert Larsen (11) og Peder Olesen-Larsen (10).

7.      Valg af revisor:

 Svend Aage Munch (13) genvalgtes traditionen tro med applaus til revisorposten.

8.      Eventuelt, hvor følgende drøftedes:

Kan vi få lavet en dækningsgrav til vejens vinkælder. Marievej – Avisen bør repareres eller udskiftes. Vi bør igen prøve at få genoptaget vejfesten.

Dirigenten Ingerlis Larsen takkede herefter de fremmødte for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for et særdeles veludført hverv, og forsamlingen gik herefter over til den planlagte brunch som sluttede ca. kl. 14.

Ref. H-GN

 

Et par servicemeddelelser fra bestyrelsen:

Betal venligst kontingentet for 2007 på kun 100 kr. til vejlaugets kasserer Peter Fuglsang Madsen. Han bor i Marievej nr. 6. Du kan også indbetale kontingentet i Nordea 0166 -286 -816. Gør det straks, ellers glemmer du det let.

www.marievej.dk bør besøges af alle. Siden er nyredigeret og der er masser af stof.

Håndværkerlisten på hjemmesiden skal altid opdateres. Kom venligst med relevante forslag til Peter Fuglsang-Madsen på pfm@post.tele.dk.

Send venligst straks din e-mail adresse til formanden på hgnielsen@privat.dk. Det sparer tid og papir.

Og husk: Støt dit vejlaug – fordi det altid er på vagt og det støtter din vej - og dig.

God sommer til alle!


Vejlauget Marievej                                                                   

af 16.4.1988.
 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

Referat af generalforsamlingen søndag den 11.06. 2006 kl. 11.00.

Generalforsamlingen holdtes i perfekt vejr i haven til Marievej nr. 8. Bestyrelsen havde inviteret til brunch, men først skulle generalforsamlingen afvikles.

Deltagere: Ingerlis Larsen, Robert Larsen, Peder Olesen Larsen , Lis Olesen Larsen, Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen , Anna Abelin , Peter Abelin, Peter Fuglsang -Madsen , Gitte Rosenø , Agi Dudas, Svend-Aage Munch, Dorthe Busch, Michael Østergren, Christian Baumann, Kerstin Baumann og Oscar.

Hans-Georg Nielsen bød de fremmødte velkommen og man skålede i et glas Mayerling Brut.

1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes enstemmigt og med applaus Ingerlis Larsen fra nr. 11. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt 
 varslet  og gav ordet til Hans-Georg Nielsen .

 

2.   Bestyrelsens beretning:

Hans-Georg Nielsen aflagde årets beretning.

Denne flotte platan ved Danske Bank oppe ved Strandvejen var sidste år gået ud. Vejlauget har efter drøftelse med banken og Dan – Ejendomme fået plantet en ny platan. Prisen blev 4.000 kr. Beløbet er delt mellem de tre parter. Kommunen ville ikke deltage i projektet, selvom de havde plantet det udgåede.

Træet skal gerne skærme lidt mod Strandvejen og markere Marievej 

Den periodiske tanglugt har ikke været mærkbar i det forløbne år.

Diverse huller i vejen, især er ud for nr. 6, er efter henvendelse til teknisk forvaltning udbedret.

Robert Larsen fortalte om bestyrelsens overvejelser vedr. lyslederkabler i vejen. Der arbejdes med muligheden for en vejløsning for IP telefoni som dækker telefon, TV og internet. Der arbejdes videre med sagen.

Der er ikke gjort noget ved vejenden, herunder bænken, idet nr. 23 stadigvæk roder.

Husk at besøge vores hjemmeside www. Marievej.dk med bl.a. vores håndværkerliste.

Loppemarkedet lørdag den 27. august 2005 blev en fuser. Samme dag som Carolinevejs loppemarked, men ikke koordineret godt nok.

Brunchen erstatter indtil videre en vejfest. ”Katten af tønder” bør arrangeres af familier med børn i relevant alder. Bestyrelsen koordinerer dog gerne.

Festskrift 2007 (vejen bliver 115 år) udkommer som lovet som en udvidelse af 100 års skriftet som er udsolgt, men ligger wwww.marievej.dk. Opfordringen til at komme med passende historier til festskriftet har ikke givet noget resultat.

Bestyrelsen er noget skuffet over den manglende tilmeldedisciplin på vejen. Det kan gøres bedre. Der er vanskeligt at arrangere noget når tilmeldinger kommer dryssende efter den satte frist.

Vi må i fremtiden satse på kombineret kommunikation med både omdeling og e-mail. E-mail er det mest effektive.

Bestyrelsen vil efter sommerferien besøge alle beboere og vil desuden overveje en spørgeskema-undersøgelse. 

Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger:

Antallet af parkerede biler dagtimerne drøftedes atter i år, uden at der kom løsninger på bordet. De mange biler gør at fejemaskinen ikke kan komme til.

Bestyrelsen bemyndigedes til at arbejde videre med en samlet IP – løsning.

Det vedtoges, at der udarbejdes et opdateret optryk af 100 års festskriftet til omdeling til alle.

Kommunen bør kontaktes vedr. en evt. yderligere bænk ved vejenden til modsat side.

Vejbelysningen kritiseredes. Der er for langt mellem lamperne. Vi prøver igen NESA og kommunen som tidligere har afvist klager.

Der er behov for faste traditioner på vejen. Nye beboere bør kontaktes med info om vejlauget. Beboerne opfordres til at orientere bestyrelsen om konstateret indflytning/fraflytning.

Loppemarkedet bør koordineres nøje med Carolinevej og markedsføres bedre. God skiltning og annoncering er nødvendig.

 

3.   Aflæggelse af regnskab:

Peter Fuglsang -Madsen aflagde som kasserer regnskab. Regnskabet revideres af Svend Aage Munch. Regnskabet omdeltes. Vejlaugets kassebeholdning er pr. 8.06.2005 2.447,12 kr.

4.   Indkomne forslag:

Ingen forslag indkommet.

5.   Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet for 2006 fastlagdes uændret til kun 100 kr.

6.  Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen genvalgtes Hans-Georg Nielsen (8), Peter Fuglsang -Madsen (6), Robert Larsen (11) og Peder Olesen-Larsen (10).

 

7.      Valg af revisor:

 Svend Aage Munch(13) genvalgtes traditionen tro.

 

8.      Eventuelt, hvor følgende drøftedes:

Håndværkerlisten på hjemmesiden skal altid opdateres. Kom venligst med relevante forslag til Peter Fuglsang -Madsen på pfm@post.tele.dk.

www.marievej.dk bør besøges af alle. Siden er nyredigeret og der er masser af stof.

Dirigenten Ingerlis Larsen takkede herefter de fremmødte for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for et særdeles veludført hverv, og forsamlingen gik herefter over til den planlagte brunch som sluttede kl. 14..

Ref. H-GN

 

Et par servicemeddelelser fra bestyrelsen:

Betal venligst kontingentet for 2006 på kun 100 kr. til vejlaugets kasserer Peter Fuglsang Madsen. Han bor i Marievej nr. 6. Du kan også indbetale kontingentet i Nordea 0166 -286 -816

Gør det straks, ellers glemmer du det let.

Send din e-mail adresse til formanden hgnielsen@privat.dk.

Og husk: Støt dit vejlaug – fordi det altid er på vagt og det støtter din vej - og dig.

God sommer!


Vejlauget Marievej

af 16.4.1988.

 
Referat af generalforsamlingen lørdag den 29.05. 2005 kl. 11.00.

Generalforsamlingen holdtes i fint vejr i haven til Marievej 15. Formanden og bestyrelsen havde inviteret til brunch men først skulle generalforsamlingen afvikles.

Deltagere: Jonathan Winch, Rikke Winch og Sofie, Michael Amstrup og Susanne, Ingerlis Larsen, Robert Larsen, Peder Olesen Larsen, Lis Olesen Larsen, Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen, Anna Abelin, Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Gittte Rosenø, Charlotte Askerud, Sigrid, Ellen og Ditlev, Steen Hansen og  Lykke,  Aggi Dudas, Svend-Aage Munch, Karen Munch, Inger Marie Laustsen, Benedicte Neuman, Dorthe Busch, Michael Østergren, Karin Eide, Nils Eide og Tuva, John Pedersen, Tina Pedersen, Carl Alkestrup og Karen Alkestrup.

Afbud fra Jeanette Ørsted og Jakob Dynnes Hansen.

1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes enstemmigt og med applaus Michael Amstrup fra nr. 7. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og gav ordet til formand Anna Abelin.

2.   Bestyrelsens beretning:

Formanden, Anna Abelin, aflagde årets beretning.

Træet ved DB oppe ved Strandvejen er gået ud. Kommunen har oplyst, at man ikke vil gøre noget. Der tages kontakt til ejendommens ejer for at vi kan få plantet et nyt træ. Træet skal gerne skærme lidt mod Strandvejen.

Den periodiske tanglugt bør tages op sammen med de to tilgrænsende veje.

Der er klaget til teknisk forvaltning over diverse huller i vejen. Især er det galt ud for nr. 6.

Vi bør undersøge muligheden for en vejløsning for IP telefoni som dækker telefon, TV og internet.

Antallet af biler som parkerer på vejen i dagtimerne er desværre tiltagende. Er der forslag til initiativer?

Vi ser frem til bedre forhold ved vejenden når nr. 23 er færdig med renoveringen.

Husk at besøge vores hjemmeside med bl.a. vores håndværkerliste.

Vi har behov for et festudvalg til arrangere vejens fester sammen med bestyrelsen.

De hastighedsforebyggende skilte er taget ned. Men de kommer nu op igen.

Husk loppemarkedet lørdag den 27. august 2005. Samme dag som Carolinevejs loppemarked. Der kommer allerede henvendelser fra interesserede.

Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger:

Det oplystes, at bygningen med Danske Bank nu skulle ejes af  Dan-ejendomme. De kontaktes vedr. nyt træ.

Der spurgtes til muligt samarbejde vedr. Tuborg badebro. Der er ikke mange der bruger den. Bestyrelsen kontakter Tuborg ved passende lejlighed.

Antallet af parkerede biler timerne i drøftedes uden at der kom løsninger på bordet. Noget tyder på, at vores vej ”misbruges” af virksomheder på Carolinevej.

Aggi Dudas  foreslog en vejlaugsvandcykel ved vejenden. Forslaget blev positivt modtaget. Hun skaffer modeller og priser. (Det er efterfølgende oplyst, at en vandcykel nok vil koste ca. 18.000 kr. – f.eks. hos Klarup bådcenter).

Bestyrelsen bemyndigedes til at arbejde videre med en samlet IP – løsning.

Det vedtoges, at der udarbejdes et opdateret optryk af 100 års festskriftet til omdeling til alle.

  Kommunen kontaktes vedr. en evt. flytning af bænk ved vejenden til modsat side.

3.   Aflæggelse af regnskab:

  Peter Fuglsang-Madsen aflagde som kasserer regnskab. Regnskabet revideres af Svend Aage Munch. Regnskabet omdeltes. Vejlaugets kassebeholdning er pr. 22.05.2005 2.416,60 kr.

  4.   Indkomne forslag:

  Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra nr. 20 bl.a. om forholdene ved vejenden og bestyrelsens arbejde. De fremmødte fra nr. 20 opfordredes af formanden til at uddybe brevet.

  5.   Fastlæggelse af kontingent:

  Kontingentet for 2005 fastlagdes uændret til kun 100 kr. Kassereren udsender snarest opkrævningsbrev til alle beboerne.

  6.  Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen genvalgtes Hans-Georg Nielsen (8) Peter Fuglsang-Madsen (6) Peder Olesen-Larsen (10).

  Anna Abelin, Charlotte Askerud og Steen Hansen oplyste, at de ikke ønskede at modtage genvalg. De fandt at nye skulle have chancen.

Da de tre afgående ikke umiddelbart var til at overtale til at fortsætte og da ingen af de fremmødte var  til at overtale til at modtage valg, bemyndigedes bestyrelsen til snarest at finde og inddrage nye emner i  bestyrelses-arbejdet.

  7.      Valg af revisor:

 Svend Aage Munch(13) genvalgtes traditionen tro.

8.      Eventuelt, hvor følgende drøftedes:

Debatforum for tilsluttede beboere findes på adressen www.yahoogroups.com og mail adressen er marievej@yahoogroups.com.

Send din e-mail adresse til Gitte Rosenø på gfrdk@yahoo.dk til vejens mailingliste.

Håndværkerlisten på hjemmesiden skal opdateres. Kom venligst med relevante forslag til Peter Fuglsang-Madsen på pfm@post.tele.dk.

www.marievej.dk bør besøges af alle. Siden er nyredigeret og der er masser af stof.

Dirigenten takkede herefter de fremmødte for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for et særdeles veludført hverv, og forsamlingen gik herefter over til den planlagte brunch som sluttede kl. 14..

  Ref. H-GN  

Støt dit vejlaug – det er altid på vagt og det støtter din vej - og dig.

To servicemeddelelser:

Betal venligst kontingentet for 2005 på kun 100 kr. til vejlaugets kasserer Peter Fuglsang-Madsen, som bor i Marievej nr. 6 – Gør det før du glemmer det.

  Og husk loppemarkedet lørdag den 27. august 2005.

God sommer!

Referat af generalforsamlingen lørdag den 19.06. 2004 kl. 15.00.

Generalforsamlingen holdtes i skyet og køligt vejr i haven til Marievej 15. Formanden havde sørget for udmærkede drikkevarer og chips. Det havde regnet kraftigt om formiddagen med skyerne spredtes og solen kom mere og mere frem da klokken blev 15.00.

Deltagere: Peder Olesen Larsen, Lis Olesen Larsen, Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen, Anna Abelin, Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Gittte Rosenø, Finn Ursing Knudsen, Charlotte Askerud, Rikke Winch, Steen Hansen og Robert Larsen.

1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes enstemmigt og med applaus Finn Ursing Knudsen. Dirigenten erklærede generalforsam-lingen for lovligt varslet og bemærkede, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne burde have været holdt i maj eller september måned, men at der jo ikke var indsigelser, og at man derfor kunne gennemføre general­for­samlingen.

2.   Bestyrelsens beretning:

Formanden, Anna Abelin, aflagde årets beretning. Der er i foreningsårets løb afholdt vejfesten den 6.9.2003 og fastelavnsfesten den 22.2.2004. Begge arrangementer med succes.

Der afholdes loppemarked den 28.8.2004 – samme dag som Carolinevejs loppemarked.

De hastighedsforebyggende skilte er to gange pillet ned. Men de kommer nu op igen.

Kontakten til kommunen har resulteret i delvis udbedring af muren ved vandet samt flytning af bænk og papirkurv.

Ønsket om forbedring af forholdene ved containerne er ikke imødekommet.

Vedrørende sidste års diskussion af problemet med vand i kælderen er der sket visse forbedringer i kloaksystemet.

Den for dagen planlagte vejfest er aflyst. Da tilmeldingsfristen udløb var der for få tilmeldte. Bestyrelsen besluttede derfor at aflyse af hensyn til omkostninger og evt. spild af arbejdsindsats. Efter fristens udløb kom der flere tilmeldinger, men bestyrelsen valgte at fastholde beslutningen.

Der er behov for en meget bedre tilmeldingsdisciplin.

Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger:

Robert Larsen oplyste, at kommunen har udvidet overløbet og rettet problematisk rørbøjning ud. Kommunen foretrækker én samlet løsning og ikke individuelle ditto. Det er vigtigt at fremtidige problemer rapporteres til kommunen.

3.   Aflæggelse af regnskab:

Peter Fuglsang-Madsen aflagde som kasserer regnskab. Regnskabet revideres af Svend Aage Munch. Regnskabet omdeltes.

Økonomien er sund. Indtil nu har 15 husstande betalt kontingent for 2004. De sædvanlige ca. 25 betalende skal nok blive nået. Det pålagdes formanden at huske at få refunderet udgifter til fortæring på vejlavets møder.

4.   Indkomne forslag:

Ingen forslag indkommet.

5.   Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet fastlagdes uændret til kun 100 kr.

6.  Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen genvalgtes Charlotte Askerud (14), Hans-Georg Nielsen (8), Anna Abelin (15), Peter Fuglsang-Madsen (6) Peder Olesen-Larsen (10) og Steen B. Hansen (3). Som suppleant valgtes Finn Ursing Knudsen (21).

7.      Valg af revisor:

 Svend Aage Munch(13) genvalgtes traditionen tro.

8.      Eventuelt, hvor følgende drøftedes:

Ræve. Kommunen gør ikke noget men henviser til Falck.

Debatforum for tilsluttede beboere findes på adressen www.yahoogroups.com og mail adressen er marievej@yahoogroups.com.

Send din e-mail adresse til Gitte Rosenø på gfrdk@yahoo.dk.

Håndværkerlisten på hjemmesiden skal opdateres.

Marievejs-prisen som uddeltes for nogle år siden efterlystes. Hvem er seneste modtager?

Bakkens åbning/lukning volder problemer for travle beboere.

Parkering på vejen er tiltagende. Gode løsningsforslag efterlystes.

Der fjernes tang på Hellerup Strand. Hvorfor ikke hos os?

Den gule ruin ved vandet drøftedes

Otto Bendix oplevelser gennem et langt liv på vejen bør optegnes.

Peter Abelins udkast til etiketten til vejvinen vistes og drøftedes.

www.marievej.dk bør besøges af alle. Siden er nyredigeret og der er masser af stof.

www.ois.dk anbefaledes.

Bestyrelsen opfordrede til en ”vejfest light” i forlængelse af loppemarkedet lørdag den 28.8.2004. Bliver vejret godt samles alle der har lyst til en fest med egen medbragt mad, drikkelse og stol og bord.

Dirigenten takkede herefter de fremmødte for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for et særdeles veludført hverv, og forsamlingen gik herefter over til almindelig hyggesnak.

Ref. H-GN

Støt dit vejlaug – det er altid på vagt og det støtter derved din vej - og dig.

Et par servicemeddelelser:

Betal venligst kontingentet for 2004 på kun 100 kr. til vejlaugets kasserer, Peter Fuglsang Madsen, som bor i Marievej nr. 6 – Gør det før du glemmer det.

Og husk nu ”vejfest light” lørdag den 28.8.2004. Du behøver denne gang ikke engang at huske at melde dig til - du skal blot huske at møde op.

God sommer!


 Referat af generalforsamlingen lørdag den 6. 9. 2003 kl. 14.30.

Generalforsamlingen holdtes som sidste år i solrigt og varmt sensommervejr med et pænt fremmøde ved teltet til aftenens vejfest ved vejenden. Formanden havde sørget for drikkevarer.

Deltagere: Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen, Anna Abelin, Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Gitte Rosenø, Svend Aage Munch, Karen Munch, Steen B. Hansen, Finn Ursing Knudsen, Dorte Busch, Michael Østergren, Helena Hernflo, Jonathan Winch, Ingerlis Larsen og Robert Larsen.

1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes med applaus Finn Ursing Knudsen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for acceptabelt, om end vedtægtsmæssigt for sent, varslet. Han bemærkede desuden, at generalfor-samlingen ifølge vedtægterne skulle have været holdt i maj måned. Men da der ikke var indsigelser kunne general­for­samlingen gennemføres.

2.   Bestyrelsens beretning:

Formanden, Anna Abelin, aflagde årets beretning. Der er i år ikke holdt fastelavnsfest. Det skal der igen i 2004. Årets loppemarked var en succes. Vejavisen er retableret og fartskilte er sat op. Fart-skiltene blev omtalt i Villabyerne. Vi langt om længe fået nye, mere elegante flaskecontainere.

Vedrørende en vejvin fandt vi – efter flere hyggelige vinsmagninger - en passende rødvin hos Strandwine og vi har en flot etiket klar. Men desværre er Strandwine stoppet så nu må vi på jagt efter en ny vin.

Vi har prøvet at komme med som brugere i den nye Tuborg badebro. Jfr. diskussionen på general-forsamling 2002. Det er ikke lykkedes. De nye beboere på Tuborg - området frygter, at vi ville larme for meget. Det er dog sådan, at Carolinevej skulle have et brotilsagn fra Carlsberg. Det vil der sammen med Carolinevej blive fulgt op på.

Formandens beretningen mødtes med applaus og gav anledning til drøftelse af følgende emner:

Det er vigtigt at arealet for enden af vejen holdes ordentligt til glæde for alle beboere på vejen. Der bør tages kontakt til kommunen om bænkens placering samt udskiftning af papirkurven med en pænere model. Desuden trænger muren til reparation.

Det besluttedes, at finde et antal nye medlemmer til festudvalget i forbindelse med aftenens fest. (Dette lykkedes til fulde. Ref).

3. Aflæggelse af regnskab:

Kasserer Peter Fuglsang-Madsen aflagde årets regnskab. Regnskabet er revideret af Svend Aage Munch. Regnskabet omdeltes. Der er pr. 31.08.2003 kr. 2.383,85 i kassen. Regnskabet godkendtes.

Vejlaugets midler opbevares p.t. af kassereren. Der var forslag om at skaffe en vis forrentning, fx i Skandiabank. Der er behov for, at foreningen har en vis formue som buffer. Arrangementer bør principielt være selvfinansierende.

Har man bindende meldt sig til et arrangement må man – af hensyn til planlægningen – principielt betale trods afbud.

4.   Indkomne forslag:

Bestyrelsen forslår som vedtægtsændring, at den årlige generalforsamling kan holdes i september måned. Dette vedtoges.

Der var til bestyrelsen fra nr. 20 fremsendt forslag om flytning af bænken for enden af vejen for at forbedre udsigten. Forslaget drøftedes. Forskellige modeller for placering drøftedes. Der tages af bestyrelsen kontakt med kommunen, jfr. diskussionen under punkt 2.

5.   Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet for år 2004 fastlagdes til 100 kr.

6.  Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen genvalgtes med applaus Hans-Georg Nielsen (8), Anna Abelin (15), Peter Fuglsang-Madsen (6) Peder Olesen-Larsen (10) og Steen B. Hansen (3).

Jakob Dynnes Hansen ønskede ikke genvalg. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Charlotte Askerud (14).

7.      Valg af revisor:

 Svend Aage Munch(13) genvalgtes igen traditionen tro med applaus.

8.      Eventuelt, hvor følgende drøftedes:

Spørgsmålet om de tilbagevendende kælderoversvømmelser rejstes. Robert Larsen (11.1) oplyste, at ingeniørfirmaet Rambøll arbejder med et kommunalt projekt som skal undersøge sagen. Projektet er vist fremskredent. Alle med problemer med kældervand opfordres til at kontakte Morten Bruun fra Rambøll om sagen. (tlf. 45988632). Der sættes info på vejavisen.

Der vedtoges at samle beboernes e-mail adresser til vejchat.

Fortovene er delvist dårlige. Da vi ikke har de værste fortove i Gentofte står vi dog næppe først i udbedringskøen.

Dirigenten takkede herefter de fremmødte for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for et som sædvanligt vel udført hverv, og forsamlingen gik kl. 16.00 hjem for at klæde om til aftenens vejfest, som startede kl. 18.00. Festen blev meget vellykket.

Ref. H-GN

Støt dit vejlaug – det er altid på vagt, og det støtter dermed din vej og dig.

 

NYHEDSBREV NOVEMBER 2001   

Støjfrie perioder
 

På årets generalforsamling blev det enstemmigt besluttet at henstille til vejens beboere, at havemaskiner og andre støjende arbejdsredskaber kun anvendes:
 

Hverdage: KI. 7- 20.

Lørdage: KI. 9- 20.

Søndage: KI. 12- 20.

Henstillingen gælder både beboere og håndværkere, der udfører opgaver ved Marievejs ejendomme.

Farten ned

Enkelte bilister kører for hurtigt på Marievej -og udsætter derved især vejens børn for en betydelig risiko. Bestyrelsen appellerer kraftigt til alle bilister om at køre forsigtigt og tage hensyn til, at udsynet fra fortovet kan være nedsat p.g.a. de mange parkerede biler.

90 års fødselsdag

Som omtalt i flere aviser fyldte en af vejens beboere, Otto Bendix Hansen, Marievej 18, for nylig 90 år. Trods sin anseelige alder har Otto også i år tilbagelagt mange, mange kilometer i robåd på Øresund sammen med andre gamle drenge.

Vejlauget var til stede ved fødselsdagsreceptionen med en flaske og en lykønskning.

Farvel og goddag

Ægteparret Baht-Hagen er efter mange år i nr. 1 flyttet fra Marievej til mere ældrevenligt byggeri. Vi ønsker dem held og lykke i deres nye omgivelser.

Marievej 23 og 24 har fået nye ejere, men de to ejendomme er under
renovering og står derfor stadig ubeboede. Vi byder på forhånd de nye
beboere velkommen.

Kontingent

Kontingent til vejlauget for 2002 er fastsat til 100 kr. (samme som 2001 ).

Som noget nyt vedlægger vi en blanket til indbetaling af kontingentet
for 2002- og 2001 for dem, der endnu ikke har betalt for indeværende år.

Betaling kan også ske pr. check eller kontanter til kasserer, Peter Fuglsang nr. 6.
Endelig kan beløbet overføres pr. netbank til Unibank:
Reg.nr. 0111, konto 0166286816. Husk at angive navn og husnr.
 

Som følge af Vejlaugets mange aktiviteter i år er der desværre lavvande i kassen,
så I bedes indbetale kontinqentet snarest for at styrke Vejlauget, og dermed skabe
basis for de kommende aktiviteter på vejen.

År 2002 på Marievej

Bestyrelsen har fastsat datoer for de vigtigste aktiviteter på vejen i år 2002:
 

10. feb.: Fastelavnsfest for små og store

4. maj: Loppemarked (på parkeringspladsen)

15. juni: Sommerfest

17. aug.: Generalforsamling
 

Og mon der ikke d. 5. juni vil være Grundlovsmøde i nr. 12?

Reserver datoerne i din nye kalender -så du ikke går glip af disse højdepunkter i årets løb.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN
 
 
 
 
 

Nu vågner Marievej igen ! 

Marievej har igen ligget i dvale næsten et halvt år, men nu kommer foråret for 109. gang til Marievej.

Vi kan nyde solopgangen ved Øresund hver morgen, når vi tager af sted, og haven er igen begyndt at lokke.

Vi kan spadsere op og ned ad vejen, vi kan følge Tuborg byggeriet, og vi kan besøge ænderne i Hellerup Havn.

Marievej har alle de kvaliteter, en vej skal have. Og de skal bevares ! Enig ?

Vejlauget Marievej arbejder jo hele året på denne opgave, men også du bør nu om våren, hvor safterne igen begynder at stige, overveje, hvad du kære vejfælle – udover kontingentet selvfølgelig  - kan bidrage med.

Vejlauget forhandler med kommunen om opretning af fortovsfliser, granitstop for biler ved vejenden, vedligeholdelse af de to dækningsgrave osv. Hvad synes du, der kan gøres bedre ?
 
 

Kontakt formand Anna Abelin herom på tlf. 39 62 79 70 
(hgn)
 
 


 

Referat af generalforsamlingen søndag den 10. 09. 2000 kl. 15.00.

Generalforsamlingen holdtes i let skyet og lunt vejr med et godt fremmøde i haven til Marievej 8.

Deltagere: Jakob Dynnes Hansen, Peder Olesen Larsen, Ruth Damgaard Nielsen, Hans-Georg Nielsen, Anna Abelin, Peter Abelin, Peter Fuglsang-Madsen, Gitte Rosenø,
Thomas, Otto Bendix-Hansen, Mads Bendix med frue og datter, Steffen Schou-Jensen, Svend-Aage Munch ,Finn Ursing Knudsen og Hanne Uldall, Ruth Sarning, Morten
Lorentsen, Michael Amstrup, Sten B. Hansen, Elin Sækes, Lykke, Helene Hernflo og Maximilian.

Der var afbud fra Ellis Schjerning, E. Reeve, Agi Dudas og fam. Askerud.
Referent: Hans-Georg Nielsen
 

1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes som sidste år enstemmigt og med applaus Steffen Schou-Jensen. Dirigenten erklærede generalfor­samlingen lovligt varslet og bemærkede – som sidste år - til formandens oplysning om, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne burde have været holdt i maj måned,
at der jo ikke var indsigelser og at man derfor kunne gennemføre generalforsamlingen.
 

2. Bestyrelsens beretning:

Formanden, Anna Abelin aflagde veloplagt årets beretning. Kommunen har ifølge det oplyste stadig et meget beskedent budget til vejforskønnelse. Alligevel er det lykkedes at overtale kommunen til at levere de ønskede granitsteler, nu gratis, til vejenden.
Det vil hindre biler i at køre helt op til muren.
Kommunen har efter indledende afvisning nu indset, at det gule lys i vejlamperne bør skiftes til hvidt lys.

Der foreslås en store maledag, idet kommunen har givet lov til at male lysstanderne i schwarz-grau. Det er kommunens officielle farve. Vi har ønsket racing green, men kan leve med schwarz-grau.
 

Marievejs Avisen er retableret.

Kassereren er ved at lægge sidste hånd på vejens officielle hjemmeside. www.marievej.dk. Hjemmesiden skal præsentere vejen, 
øge den gensidige information og bl.a. indeholde en køb-og salg side.

Formanden slog til lyd for vejens eget loppemarked.

Efter beretningen drøftede generalforsamlingen forskønnelse af vejenden, boule, fortovenes dårlige tilstand, 
ændringen af farven i vejbelysningen, maling af standere samt loppemarked.
 

Der besluttedes følgende:

Der holdes store lysstandermaledag søndag den 29. oktober 2000. Peter Abelin koordinerer.

Der holdes loppemarked på p-pladsen søndag den 8. oktober 2000 fra 11.00 - ? 
Arrangementet skal i Villabyerne, på Vejavisen og der skal uddeles løbesedler.

Hjemmesiden starter ca. 1.10. Pressemeddelelse til Villabyerne og Strandvejstidende.
 

3. Aflæggelse af regnskab:

Peter Fuglsang-Madsen aflagde som kasserer regnskab. Regnskabet var revideret af Svend Aage Munch.

Vejlauget har d.d., efter udgift til vejavisen og køb af internet-domæne, en formue på 4.834,55 kr.
 

4. Indkomne forslag:

Der var til bestyrelsens store glæde indkommet to forslag fra aktive medlemmer.

Svend Aage Munch foreslår, at der som andre steder laves skråkanter i rendestene for at hindre ødelæggelse af biler.
forslaget drøftedes og forkastedes. Dette bl.a. fordi forslaget vil kunne fremme parkering på vejen.
Der skal også tages hensyn til fodgængerne og ses på det æstetiske.

Steffen Schou-Jensen lagde med sit forslag op til debat om hastighedsbegrænsende foranstaltninger.

Enighed om at lade en ekspert se på sagen. Der arrangeres særligt møde om sagen. Løsningen skal være sikker, flot og ikke skæmme vejen.
Otto Bendix-Hansen foreslog en stillevej. Formanden bemærkede, at ifølge kommunens melding bliver der principielt tale om fuld egenbetaling.
Blot for at få lov skal 2/3 af husejerne være for. Vi kan – for at få midler fra kommunen - prøve, at argumentere med øget trafik fra Strandvejen og parrallelvejene.
 

5. Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet for år 2000 fastlagdes uforandret til kun 50 kr.

6. Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen genvalgtes Jakob Dynnes Hansen (21) , Hans-Georg Nielsen (8) , Anna Abelin (15), Peter Fuglsang-Madsen (6) Peder Olesen-Larsen (10) og suppleant Agi
Dudas (11).

7. Valg af revisor:

Svend Aage Munch(13) genvalgtes traditionen tro med applaus.
 

8. Eventuelt, hvor følgende drøftedes:

Peter Fuglsang-Madsen redegjorde for hjemmesideprojektet. Start om ca. 1 måned.

Der arbejdes videre med planerne for en håndværkerliste.

Den årlige vejfest bør genoptages. Der er mange børn igen. Mulig dato 11.06.2001. Skal varsles i god tid.

Der nedsattes et festudvalg bestående af Peter Abelin, Gitte, Elin, Ruth, Hanne, Morten og Helena.

Formanden takkede herefter dirigenten for et igen veludført hverv, og dirigenten takkede igen forsamlingen for god ro og orden og forsamlingen gik herefter over til almindelig
hyggesnak.
 
 


 


Billeder fra Marievej Sommeren 1999-2000

TuborgNord 1990 og i 2004 

 


 

  

 


 Udsigt mod TuborgNord 1990

                 

                 Udsigt mod TuborgNord 2004

 

     Webmaster:    pfm@post.tele.dk

Retur til startside

Opdateret den  07.0.2020